Изх. № 05-10-4/06.02.2020 г.

 

ДО

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Кодиране на дрехи за повторна употреба и отпадъци от текстил

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Във връзка с постъпила в БСК информация относно изискване за кодиране на отпадъци от обувки, които обичайно се събират заедно с отпадъците от текстил като „други фракции, не упоменати другаде“ (код 20 01 99), считаме, че следва да бъде взето предвид следното:

  1. При разделното събиране на отпадъци от бита в страните от Европа е прието текстилът и обувките да бъдат събирани заедно и след това да преминават през процеси на разделяне на обувки (може и допълнително отделяне) и текстил, разделян по-нататък на по-малки еднородни групи. Това означава, че тези две фракции, събрани в един контейнер, са причинени по отделно, но само механично са събрани заедно.

Съгласно Известие на Комисията — Технически насоки относно класифицирането на отпадъци (2018/C 124/01)[1]: „Списъкът на отпадъците предвижда малък брой позиции за смесени отпадъци. Като общо правило (с цел да бъдат спазени критериите за смесване по рамковата директива), тези позиции са за отпадъци, които се причиняват от предприятия при даден процес като единствен смесен отпадък. Те не са предназначени за отпадъци (или елементи на отпадъци), които са причинени отделно и впоследствие са смесени (например, поставени са в един и същ контейнер)“. Следва да се отчете и че обикновено обувките в разделно събраните текстилни отпадъци са не повече от 10% тегловни.

  1. Съгласно НАРЕДБА № 27 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДРЕХИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА не се допуска продажбата на дрехи за деца до едногодишна възраст, ……, обувки и детски играчки втора употреба. Наредбата регламентира изискванията за продажба на пазара на Р България и не забранява вноса им с цел подготовка за повторна употреба и последващ износ за държави, в които е разрешена продажбата на тези изделия втора употреба. Следва да се оцени и фактът, че България е единствената страна, в която се забранява продажбата на обувки втора употреба.
  2. Съгласно промените, предложени от МОСВ в проекта за изменение на Наредба № 1, касаещи трансграничния превоз на пластмаса, хартия и картон, е посочено, че за чиста пратка отпадъци се смята такава със съдържание на странични примеси под 10 тегловни процента и се въвежда следното изискване:

"(5) В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01) или на пластмасови отпадъци ( с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39) лицата по ал. 4 заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците декларация по образец съгласно приложение № 51, с която удостоверяват, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка“

Уважаеми господин Димитров,

БСК оценява високо доброто ни сътрудничество в процеса на решаване на проблемите на нерегламентирания внос на отпадъците и тяхното третиране и подкрепя усилията на ръководството на МОСВ за създаване на благоприятен бизнес климат за развитие на рециклиращия сектор, който работи на светло. Ето защо, предлагаме в обхвата на изменението на Наредба 1 да се добавят и кодовете на облекла и текстил, като при вноса на дрехи втора употреба да се декларира съдържание на обувки (не повече от 10% тегловни), за да може да продължи развитието на този сектор към иновативни технологични решения за повторната употреба и оползотворяване на отпадъците.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=EN


Относно: Кодиране на дрехи за повторна употреба и отпадъци от текстил
Добави мнение