07.12.2020

 

Изх. № 04-00-28/ 07.12.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА МАРИАНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСАДЕТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: Становище на БСК по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

БСК последователно подкрепя развитието и налагането на капиталовите схеми в пенсионната система. Нашето убеждение е, че дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване нямат алтернатива за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране. Считаме, че ролята на капиталовите стълбове – вторият задължителен и третият доброволен, ще нараства във времето, защото демографската картина и тенденциите на пазара на труда налагат да се търсят нови решения за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране.

По тези причини, БСК подкрепя по принцип предложения законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, с който се регламентира фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Мотивите за това са следните:

1. Предложенията са направени в съответствие с основните принципи, на които е изградена системата за допълнително пенсионно осигуряване – гарантиране и защита на правата на осигурените лица, право на избор на варианти за пенсиониране, осведоменост при вземане на решения и т.н.

2. Предложеният проект е продукт на повече от 2 години работа на социалните партньори и в него са отразени както предложенията, така и взаимният компромис по дискутираните проблеми при изплащане на пенсии от универсалните и професионални фондове.

3. Подкрепяме направеното предложение през 2025 г. да се направи анализ на практиката по формирането и изплащането на пенсиите и да се внесат необходимите промени в законовата рамка.

Към направените разумни предложения, които имат за цел защита на интересите на осигурените лица, могат да се отнесат също:

1. С проекта се въвеждат допълнителни, по-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества по отношение на тяхната финансова стабилност:

  • по-висок размер на минималния капитал, поддържане на граница на платежоспособност;
  • формиране и поддържане на резервни фондове;
  • стриктни изисквания към начина на инвестиране на средствата;
  • създава се разпоредба за консервативно инвестиране на активите на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.

2. Гарантирана е възможността за избор от бъдещите пенсионери на вариант при настъпване на правото за отпускане на: допълнителна пожизнена и срочна пенсия, както и еднократно изплащане, в зависимост от натрупванията по тяхната партида.

3. Създават се резервни фондове за гарантиране размера на изплащаната пенсия, с които се осигурява стабилност и необходимият финансов ресурс за изплащането на пенсиите.

4. Въвеждането на условието за минимален размер на получаваната пенсия от УПФ в зависимост от размера на минималния размер на пенсията от ДОО утвърждава системния характер на надграждането на пенсиите от първия и втория стълб на пенсионната система.

5. Гарантира се, че средствата, на основата на които ще се определи и изплаща пожизнената и срочната пенсия, не могат да са по-малко от сумата на брутния размер на преведените в пенсионните фондове от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното лице.

6. Въвежда се практиката поне веднъж годишно да се актуализира допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане, като гарантираните им размери не се променят.

7. Създава се възможност на бъдещите пенсионери да направят информиран избор за по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането. На тази основа те могат да преценят как и откъде (НОИ УПФ) да получат пенсията си! Създадена е възможност да се прехвърлят и в друг УПФ.

8. Уредени са правата на наследниците при смърт на пенсионер, осигуряван в универсален или професионален фонд.

Посочените и други мотиви ни дават основание да подкрепим предложения проект.

Заедно с това, правим и следните предложения:

  1. Основанието, на което настъпва правото за отпускане на пенсия, следва да е еднакво за ДОО и УПФ - определените в чл. 68, ал. 1 от КСО пенсионна възраст и осигурителен стаж.

Мотивите за това са следните:

  • ДОО и УПФ са в рамките на една система за пенсионно осигуряване и условията за отпускане на пенсия следва да са синхронизирани. Това ще улесни и администрирането при отпускане на пенсиите.
  • Пенсията, отпускана от УПФ, има характер на надграждащ доход след пенсиониране на лицата. По тези причини минималният размер на пенсията от УПФ е съобразен с този от ДОО.
  • Идеята за получаване на надграждащ доход при пенсиониране на лицата е основана на еднакъв режим за осигурителен принос към системата и възраст. В този смисъл, подкрепяме тезата за еднакъв осигурителен принос както в ДОО, така и в допълнителните пенсионни фондове.

Заедно с това, приемаме и част от мотивите, които бяха направени при промяна на режима за отпускане на пенсиите от УПФ през 2017 г. - невъзможност за пенсиониране от ДОО при достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1, облекчаване на процеса по отпускане на пенсия от УПФ и други, основателни според нас.

При положение, че се намираме в средата на един пълен цикъл за равностойно по време на осигуряване в УПФ и ДОО и създадената възможност от ЗИДКСО да се направи обстоен анализ на съществуващата практика на тази дейност през 2025 г., предлагаме да се даде възможност до 2025 г. на лицата да направят избор за пенсиониране по един от двата режима – предложения по ЗИДКСО и действащия по чл. 68, ал. 1 от КСО. След анализа през 2025 г. да се преоцени бъдещата практика.

2. Подобно е и нашето становище по отношение редукцията на пенсията от първия стълб. След анализа през 2025 г. да се преоцени бъдещата практика.

3. Считаме, че е правилно лицата да направят избора за промяна на участие непосредствено преди пенсиониране. Създава се възможност на основата на актуална и коректна информация за размера на пенсията от ДОО - с и без намаление и очакваната пенсия от УПФ, всеки тогава да прецени подходящия за него вариант.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проекта на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
Добави мнение