Изх. № 03-00-40/15.12.2020 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ОТНОСНО: Трансграничен превоз на отпадъци от и за Р България съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006г. и Наредба 1 от 04.06.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

В изминалите месеци многократно бяхме информирани от наши членове, че срещат значителни затруднения при осъществяване на трансграничен превоз на отпадъци от и за Р България и по-конкретно при превози, за които е необходимо издаване на нотификация от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. От началото на 2020 г. са подадени множество заявления за нотификации за трансграничен превоз на отпадъци съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006. Повече от 10 месеца такива или не се издават, или се издават с няколко месечно закъснение, като липсва информация за законовите основания, поради които предвидената процедура не е доведена до край. Закъсненията при издаване на нотификациите са свързани с неспазване на сроковете, предвидени за изпълнение на задълженията в чл.7 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 - „Предаване на нотификацията от компетентния орган по изпращането“ и в чл. 8 – „Искания за информация и документация от заинтересованите компетентни органи и потвърждение от компетентния орган по местоназначение“ от МОСВ.

Считаме, че процедурата по разглеждане на заявленията за трансграничен превоз на отпадъци и по издаване на съответните нотификации е изключително тромава и неработеща. На практика тази процедура не съдейства на стопанските субекти да осъществяват своята дейност, а напротив, затруднява ги и създава реални предпоставки за блокиране на цялостната дейност. Подчертаваме, че отпадъците, предмет на тези превози, представляват основна суровина за стопанските субекти ангажирани с тяхното преработване и рециклиране, като тяхното ритмичното подаване е условие за по-висока икономическа активност и ефективност на производството, стабилност на технологичните процеси и безаварийно производство, отговарящо на изискванията за опазване на околната среда и безопасните условията на труд.

Съществуващата неяснота относно осъществяването на планираните доставки или износ от една страна, затруднява дейността на дружествата, заети в тази индустрия, а от друга поставя под неоправдан риск дългогодишни договорни отношения с чуждестранни контрагенти. Това неминуемо води до допълнително влошаване на икономическото състояние в тези дружества, до съкращаване на работни места и до преустановяване на дейността като краен резултат. Обръщаме внимание, че в условията на въведената в страната извънредна епидемична обстановка, когато правителството предприема мерки за подпомагане на бизнеса, недопустимо е да се създават необосновани административни затруднения за осъществяване на нормална и законово регламентирана стопанска дейност.

Във връзка с гореизложения проблем многократно са отправяни запитвания до МОСВ, но за съжаление и до този момент са без отговор. Подобно поведение спира икономическата дейност във важни за страната отръсли и считаме, че компетентният орган не желае да вземе мерки за решаването на проблема и издаването на нотификации за трансграничен превоз на отпадъци съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006. Затова се обръщаме към Вас, като настояваме да бъдат предприети всички необходими действия за преустановяване на няколкомесечното забавяне на този процес и спазване на европейските регламенти за трансгранични превози на отпадъци от и за Р България.

Другият съществен проблем, който затруднява дейността на нашите членове при осъществяването на превози на отпадъци за РБългария, се корени в новоприетият текст в Наредба №1 от 04.06.2014г. (ДВ, бр.30 от 31 Март 2020г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Наредбата). С разпоредбата на чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата се въвежда ново задължение за лицата, осъществяващи трансграничен превоз на отпадъци за РБългария, а именно: да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща, не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Нашата организация получи множество сигнали от своите членове относно обективната невъзможност за изпълнение в срок на новото задължение за уведомяване. Много често е практически невъзможно компетентното РИОСВ да бъде уведомено за предвиждания трансграничен превоз за РБългария в деня на неговото натоварване. Обръщаме внимание, че натоварването може да бъде осъществено в празнични или почивни дни, както и извън работното време на служителите на съответното дружество, което следва да изпрати уведомлението. Тук трябва да се има предвид и часовата разлика между отделните държави-членки. В такива случаи уведомлението за натоварването на отпадъците се изпраща в първия работен ден, следващ натоварването, което обаче се квалифицира като нарушение на Наредбата и се налагат санкции. До сега по тези причини от съответните РИОС са издадени редица актове за административни нарушения, които водят до допълнителни финансови разходи за бизнеса.

С оглед на горното считаме, че разпоредбата на чл. 22, ал. 4 и 5 от Наредбата следва да бъде променена, като бъде предоставен по-дълъг срок за уведомяване на РИОСВ. Удължаването на този срок няма да повлияе на постигането на преследваните от Наредбата цели - подобряване проследимостта на отпадъците и превенцията на евентуални нарушения, но ще даде възможност на лицата, осъществяващи превози на отпадъци към РБългария, коректно да изпълнят задълженията си съгласно закона.

В заключение бихме искали да отбележим, че приетата промяна в Наредбата не е подложена на обществено обсъждане (обявеният текст за обществено обсъждане на интернет-страницата на МОСВ е с различно съдържание от приетия впоследствие), както и че изменението е станало факт на 31.03.2020г., т.е. в условията на извънредно положение.

Освен това, бихме искали да подчертаем, че Регламент (ЕО) № 1013/2006 не съдържа такова задължение за уведомяване и неговото въвеждане в национален подзаконов нормативен акт води до необосновано увеличаване на административната тежест за задължените лица, въпреки многократно заявените намерения за облекчаване на бизнеса. Особено важно е да се има предвид неоправдано краткия срок за неговото изпълнение, както и сериозните финансови последици, до които би довело забавянето на уведомяването. Отново подчертаваме, че нашите членове са водещи български компании, чиято цел е да развиват бизнес в съответствие с националното и европейското законодателство. Но те категорично се противопоставят на въвеждането на практически недомислени и законово необосновани текстове, резултатът от които е генериране на ненужна документация в невъзможни за изпълнение срокове. Подобно отношение може да се квалифицира като административен произвол, които води до спиране на дейността на дружествата, които се занимават с трансграничен превоз на отпадъци или преработват тези вторични суровини до продукти с нова добавена стойност.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на гореизложеното се обръщаме към Вас и настояваме да предприемете всички необходими действия за преустановяване на няколкомесечното забавяне при издаването на нотификации за трансгранични превози на отпадъци от и за Р България и необходимото за промяна на чл. 22, ал. 4 и 5 от Наредбата, в съответствие с изразеното по-горе становище.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

Писмото е по сигнали и по поръчение на:

Българска асоциация по рециклиране

Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация

Асоциация на рециклиращата индустрия

Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба

Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост

Българска асоциация на металургичната индустрия


ОТНОСНО: Трансграничен превоз на отпадъци от и за Р България
Добави мнение