13.08.2021

Изх. № 05-06-6/13.08.2021 г.

ДО

Г-Н СТОЙЧО КАЦАРОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация (Конвенцията)

УВАЖАЕМИ Г-Н КАЦАРОВ,

          Във връзка с публикувания на портала за обществени консултации проект на Постановление за създаване на Национален съвет за координиране на прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, Българска стопанска камара изразява следното становище.

1. Република България ратифицира Конвенцията преди 16 години - през 2005 г. (ДВ бр. 87 от 01.11.2005 г.). Ето защо буди недоумение фактът, че тепърва се пристъпва към създаване на Национален съвет за нейното прилагане.

2. В изпълнение на поетите международни ангажименти, в националното ни законодателство са възприети редица изменения[1], съответстващи на целите, ръководните принципи и общите задължения на държавите, заложени в Конвенцията, в т.ч. въвеждане на ценови и данъчни мерки за намаляване на търсенето на тютюн; предпазване от пасивното тютюнопушене; регулиране съдържанието на тютюневите изделия; опаковка и етикетиране на тютюневите изделия; образование, комуникация, обучение и обществена информираност; мерки, свързани с: реклама, промоция и спонсориране на тютюн, незаконна търговия с тютюневи изделия, продажба на малолетни и непълнолетни лица и пр.

3. Приети са няколко Национални програми за ограничаване на тютюнопушенето: 2002 – 2005, 2007 – 2010, 2011-2015.

4. Към всяка от Националните програми за ограничаване на тютюнопушенето се създава Съвет, който да координира националната политика за намаляване и предотвратяване на тютюнопушенето, да изготвя и предлага за приемане от Министерския съвет национални програми, да координира дейностите на държавните органи по ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето. Основен проблем за реализиране на по-голямо въздействие върху ограничаване на тютюнопушенето, посочван в Националните програми е липсата на достатъчно финансови средства, а не липсата на координация. По тази причина смятаме, че в частичната оценка за въздействие неправилно са идентифицирани както основните проблеми, така и начините за тяхното решение.

5. Проектът на Постановление предвижда включване в състава на Националния съвет на „неправителствени организации“, работещи за ограничаване на тютюнопушенето, без никаква процедура, като единствен критерий за техният избор е, да имат не по-малко от 5 години опит в изпълнението на дейности за ограничаване на тютюнопушенето. Предвидено е и всеки член на съвета да може да свиква неговите заседания.

6. Обръщаме внимание, че мерките по ограничаване на тютюнопушенето засягат интересите на широк кръг лица, в т.ч. и извън тютюневата промишеност (места за настаняване, заведения за хранене, питейни заведения, търговци на едро и дребно и пр.). Обсъждането на нови мерки следва да става на базата на широка дискусия, за да не се стига до повторение на ситуации, в които стопанските субекти и учрежденията бяха принудени да направят инвестиции да обособят отделни помещения за тютюнопушене, а скоро след това тютюнопушенето на закрито беше напълно забранено.

Гореизложеното ни кара да изразим сериозни резерви по отношение на необходимостта от създаване на нова административна структура, обхващата значителен кръг от министерства, при това представлявани на високо политическо ниво.

Предлагаме проектът на Постановление да бъде оттеглен, доколкото самият факт на съществуване на Съвети за ограничаване на тютюнопушенето не е довел до съществена промяна в целените резултати, а за основна пречка пред реализиация на по-ефективни здравни политики в тази област, се посочва липсата на достатъчно финансиране.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Главен секретар и член на УС на БСК

 

 

[1] Информация за действията поприлагане на конвецния е достъпна в интернет: https://www.rzi-vt.bg/pkkt.htm


ОТНОСНО: Проект на Постановление на МС за създаване на Национален съвет за координиране прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО
Добави мнение