20.05.2022

ДО

Г-Н ДОБРИ МИТРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСК

УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ № 76

1527 ГР.СОФИЯ

office@bia-bg.com

 

Г-Н БОЙКО КОСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ИДЕС

УЛ. „ИСКЪР“ № 22

1000 ГР. СОФИЯ

b.kostov@ides.bg

 

 

Относно: счетоводно и данъчно третиране на компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за периода 01.12.2021 – 31.12.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТРЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

В Министерство на финансите е получено писмо с изх. № 06-12-5/24.01.2022 г. на БСК с молба за изразяване на официална позиция относно прилагане на счетоводното и данъчно законодателство при отчитането на компенсациите за небитови потребители на електрическа енергия за месец декември 2021 г.

Уведомявам Ви, че на 1 февруари 2022 г. Министерският съвет с Решение № 40 е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. Съгласно Програмата, до потвърждаване с вътрешен акт от страна на МРРБ на коректността на исканата от дружествата компенсация, заявената за получаване сума се начислява като вземания и приходи в счетоводната документация на дружествата за 2021 г.(вж. стр. 3).

Обръщаме внимание, че Министерският съвет е конституционно уреден орган, който разработва и осъществява държавната политика в съответствие с конституционните си правомощия, той е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност, която не е ограничена в определена предметна област, а се разпростира на цялата територия на страната. Актовете на правителството, които нямат нормативен характер, по оперативни и други текущи въпроси, като настоящото Решение, са задължителни за изпълнение.

Считаме, че аналогично всички крайни потребители на електрическа енергия, които имат право да получат компенсации по издадени фактури на небитови клиенти за потребена ел. енергия за месец декември 2021 г. (Решение № 15 от 20.01.2022 г. на Министерския съвет), следва да начислят вземане от държавата (финансиране) и приход от финансиране в отчетите за 2021 г. Подробни указания за счетоводните операции е дадено в Указание № 3 на министъра на финансите от 29.12.2021 г., което е публикувано на интернет-страницата на Министерството на финансите (https://www.minfin.bg/bg/171).

Съгласно чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал. Вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в приложимите счетоводни стандарти.

В чл. 26 от закона са изброени принципите, в съответствие с които се представят позициите във финансовите отчети. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 принципът на начисляване изисква предприятието да изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, като признава ефектите от сделки и други събития в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

Разходите се признават в отчета за приходите и разходите, когато има пряка връзка между извършените разходи и получените приходи, тоест при спазване на изискването за съпоставимост на разходите и приходите и едновременното или комбинираното им признаване, когато тези приходи и разходи са резултат от едни и същи сделки или други събития.

Изискването за съпоставимост между приходите и разходите означава, че разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи от тях изгода – пряко или косвено, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване. По същество се изисква приходите и разходите в резултат от дадено действие, събитие или факт да се отразяват в един и същи отчетен период. По този начин се отразява резултатът от това събитие. Съпоставимостта между приходите и разходите е пряко свързана с установяването на верен финансов резултат за даден отчетен период. Водещо тук е изискването за съпоставимост на приходи и разходи и принципа за текущо начисляване. За да бъде признат един приход трябва надеждно да се определи и разходът, направен във връзка именно с този приход. При отчитане на правителствени дарения и други финансирания, при отчитане на приходите от дарения също е необходимо да се спазва съпоставимостта на приходи и разходи. Съпоставимост се търси и прилага само при наличие на пряка връзка между приходите и разходите и само в случаите, в които приходите и разходите произтичат от едни и същи сделки или събития. Всички разходи, които отговарят на критериите за признаване на разходи, се признават като разходи за отчетния период в отчета за приходите и разходите, независимо от начина, по който се тълкуват за целите на изчисляване на данъчната основа.

На основание на гореизложеното считаме, че крайните небитови потребители на електрическа енергия следва да отчетат разходите за ел. енергия, потребена през месец декември 2021 г. за месец декември 2021 г., независимо от факта, че фактурата е получена през месец януари 2022 г., тъй като икономическата изгода от този извършен разход е получена през месец декември 2021 г. – осветление, отопление на офис, магазин, фризьорски салон и др. подобни, производство на продукция, реализирана през декември 2021 г., работа на офис техника през декември на 2021 г. и т.н. Съответно приходът от финансиране (компенсиране на този разход) следва да се отчете също в декември 2021 г.

В заключение, следва да се има предвид, че съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове, ако подзаконов нормативен акт противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 


Отговор от Министерсво на финансите относно счетоводно и данъчно третиране на компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за периода 01.12.2021 – 31.12.2021 г.
Добави мнение