Публикуваните преди дни годишни данни за заетостта и безработицата през 2016 г. дават добра представа за образованието на работещите българи. На графиката е показана образователната структура на заетите в различните икономически дейности. Вижда се, че:
  • през 2016 г. 32,5% от заетите българи са с висше образование, 57,2% със средно и едва 10,4% с основно или по-ниско;
  • има 7 икономически дейности, в които повече от половината заети са висшисти - професионалните дейности и научните изследвания, образованието, финансовите и застрахователните дейности, информационните и комуникационни технологии, здравеопазването, недвижимите имоти и държавното управление;
  • единствената икономическа дейност, в която по-малко от 10% от заетите са висшисти, е селското стопанство;
  • в сектори като професионалните дейности и научните изследвания, здравеопазването и информационните и комуникационните технологии делът на лицата с основно или по-ниско образование е под 1%.

Какво е образованието на работещите българи