Румен Атанасов
Председател

Представяне

Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е основана в 1994 г. като съдебно регистрирана организация с нестопанска цел. Броят на членовете съществено нарасна през последната година и днес повече от 150 фирми от електротехническата индустрия в България доброволно членуват в Камарата. Това са както приватизирани бивши държавни фирми, така и новосъздадени малки и средни частни фирми с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Общият им брой служители е около 15 000 души. Електротехническата индустрия в България е представена най-съществено в следните продуктови групи:

- кабели и проводници;
- енергийно електрооборудване високо, средно и ниско напрежение;
- електромотори, асинхронни, постояннотокови и специални;
- акумулатори;
- ръчни електроинструменти;
- осветителни елементи и тела;
- контактни елементи, апаратура ниско напрежение, инсталационна апаратура;
- индустриална електроника;
- електродомакински уреди;

Като национален представител на електротехническите фирми в България Камарата има за цел:
- да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации като национално представително сдружение на електротехническия бранш;
- да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;
- да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в световната електротехника и да се утвърждават на мeждународните пазари;
- да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
- да съдействува за привличането на инвестиции от чуждестранни източници, за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество;
- да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското;
- да ускорява изграждането в страната на системата за продуктова сертификация;
- да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответствуващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми;
- да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове;
- да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при обезпечаването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологическо ниво и екологически чиста работна среда;
- да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове;
- да съдействува за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша.
За постигане на целите си Камарата:
- разработва и внася в държавните органи предложения за нови и изменени нормативни актове в областта на развитието и управлението на икономиката, разработва становища и предложения за изменения и допълнения на действуващи нормативни актове;
- участвува активно при разработването на митническите тарифи;
- участвува в работата на консултативните съвети, комисии и работни групи към държавни и обществени органи;
- проучва възможностите за бизнес отношения на членовете си с международния бизнес;
- поддържа система за информиране на членовете си за бизнес събития и бизнес предложения за страната и чужбина;
- рекламира членовете си на нови пазари;
- установява полезни сътрудничества с европейски, национални и международни браншови асоциации;
- подпомага развитието на търговските и технологични връзки в бранша;
- съдействува за възобновяване на иновационния процес и за ефективното участие на интелектуалния потенциал на страната в този процес;
- съдействува за изграждане на ползотворни връзки на технически университети и колежи с производствените предприятия;
- организира панаири, изложби, както и панаирни и изложбени участия и посещения на своите членове;
- организира бизнес посещения на чуждестранни специалисти в страната и на български специалисти в чужбина;
- организира национални и международни срещи, семинари, конференции, курсове и професионални обучения;
- подпомага създаването и укрепването на малки и средни предприятия като поддоставчици на големите фирми;
- подпомага създаването и укрепването на високотехнологични и интелектуални фирми;
- съдействува на членовете си за получаване на банкови кредити и грантове;
- участвува в национални и международни проекти и програми и съдействува за включването на членовете си в тях;
- представлява и защитава интересите на работодателите-членове като страна в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество със съответните синдикати и държавни институции, като сключва браншов трудов договор от името на работодателите;
- консултира членовете си по проблеми на трудовото и данъчно законодателство, здравословни и безопасни условия на труд, екологически чиста работна среда, социални взаимоотношения и съдейства за решаване на възникнали спорове;
- изготвя годишни анализи за състоянието и тенденциите в бранша;
- набира стопанска информация и я предоставя на членовете си;
- съдействува за спазване на етиката и лоялност в бранша чрез постепенно въвеждане на морален кодекс в бранша;
- организира специалистите от бранша за участието им в процеса на хармонизиране на техническото законодателство, продуктовите стандарти и системите за управление на качеството с европейските;
- води регистър на коректните фирми от бранша и издава сертификати на тези фирми;
- издава и печата информационни и рекламни материали, публикува в специализирани издания и в интернет;
- организира или съдейства за изграждане и акредитиране на лаборатории и сертификационни центри в бранша;
- организира временни екипи от специалисти за решаване на проблеми на членовете си;
- доставя от страната и чужбина специализирани технически издания;
Като независима организация Камарата формира своите приходи от доброволен членски внос и от допълнителна стопанска дейност:
- покупко-продажба на стоки от и за членовете си;
- външнотърговски сделки;
- сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау;
- рекламни акции;
- консултантски сделки;
- туристически сделки, свързани със семинари, бизнес-форуми, съвещания и др. мероприятия със стопанско значение за бранша;
- придружаване на чуждестранни специалисти в страната;
- извършване на услуги по паспортни, визови процедури, пътувания в страната и чужбина, резервация на хотели за своите членове и за специалисти от чужбина;

При своята дейност Камарата се управлява, съгласно нейния Устав, от:
Общо Събрание на всички членове, свиквано в края на всяка година, което определя политиката и приема бюджета;
Управителен Съвет от 9 души, избран от Общото Събрание;
Контролен Съвет, избран от Общото Събрание;
Председател, избран от Управителния Съвет.

Централният офис на Камарата е разположен на 160 кв.м със зала за семинари и презентации. Персоналът се състои от 10-12 щатни и нещатни сътрудници. Там се подържа картотека с актуални продуктови каталози на всички фирми-членове.

Към Камарата функционират различни структури, като:
Научно-Технически Съвет, в чийто състав са около 30 хабилитирани специалисти от техническите университети и научните институции в страната.
Клуб на Експерта, посещаван от най-изтъкнатите специалисти от бранша.
Регионални центрове, изградени съвместно с местните техническите университети и колежи.

Камарата на Електротехниката е активен партньор на Министерството на Икономиката, Агенцията за Малки и Средни Предприятия, Държавната Агенцията по Стандартизация и Метрология, Центъра за Насърчаване на Износа, Агенцията за Чуждестранни Инвестиции, Българска Стопанска Камара, Българска Търговско Промишлена Палата и много други национални институции.

Камарата на Електротехниката в България поддържа контакти с подобни организации в Европа, Балканския регион, ОНД и целия свят.