Михаил Колчев
Председател

Представяне

Българската камара на химическата промишленост има за цел:
 

  • Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации при спазване на условията на самостоятелност и ненамеса в дейността на членовете, опазване на търговската тайна и етичност в отношенията;
  • Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове; 
  • Да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в европейската и световна химическа промишленост и да се утвърждават на мeждународните пазари; 
  • Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
  • Да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското; 
  • Да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответствуващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми; 
  • Да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове; 
  • Да подпомага членовете си при обезпечаването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологическо ниво и екологически чиста работна среда; Да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове; 
  • Да съдействува за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша.