За нас

Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България / БКИХСБ / е сдружение с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ.Осъществява дейност в частна полза на своите членове. 
Учредена е на 05.02.1992 год и съдебно регистрирана на 02.06. 1993 год. Седалището й е в гр.София, ул. “ Сребърна “ № 21, пощ. код 1407. 
Браншовата камара е сдружение на индустриалните хлебопроизводители и сладкари, които експлоатират механизирани и индустриални линии с висока производителност. Има 108 члена , в т.ч. :

 • индустриални хлебопроизводствени и сладкарски фирми;
 • Централен кооперативен съюз;
 • Фирми, доставчици на машини, съоръжения, консумативи и др. за хлебопроизводството и сладкарството;
 • Институт по криобиология и хранителни технологии – София;
 • Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив ;
 • Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии;

Членовете на камарата имат най-висок пазарен дял в бранша – произвеждат около 65% от хляба, 30% от хлебните изделия и 30% от сладкарските изделия в страната. 

Структура
Органите на управление на Браншовата камара са :

 1. Върховен орган - Общо събрание ;
 2. Управителен орган - Управителен съвет с председател;
 3. Контролен орган - Контролна комисия.

Основни функции на органите на Браншовата камара :
Общо събрание - състои се от всички членове на камарата :

 • изменя и допълва устава;
 • избира и освобождава членовете на Управителния съвет , председателя на УС и Контролната комисия ;
 • изключва членове на камарата;
 • открива и закрива регионални клонове;
 • приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 • приема бюджета на камарата и др.

Управителен съвет - състои се от 28 члена :

 • осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Браншовата камара, проект за бюджет, предложения за откриване и закриване на регионални клонове и изключване на членове на камарата;
 • приема нови членове;
 • избира от състава си трима зам. председатели, на които по - ставя определени задачи;
 • определя реда и организира извършването на дейността на Браншовата камара и носи отговорност за това и др.
Председател на УС : Борис Тодоров Инчев
Зам. председатели: Иван Константинов Иванов
Николина Дончева Аврамова

Контролна комисия - състои се от 3 члена :

 • проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 • дава заключение по годишния финансов отчет и бюджета на камарата;
 • контролира опазването на имуществото на Браншовата камара;
 • разглежда жалби във връзка с решения на Управителния съвет и председателя му и дава становища относно решаването им и др.