ЕК предлага проект на Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО относно Схемата за търговия с квоти на емисии на парникови газове.

Основна цел на това предложение е осигуряването на правно основание и даване на допълнително правомощие на Комисията да промени регламента за търговете 1031/2010 г.

По същество, предложението на комисията е отлагане на търгуването на 900 млн. квоти за края на третия период на търговията.

Материал на МОСВ, съдържащ информация за предложението за промяна на регламента и възможното въздействие на отлагането на търговията с 900 млн. квоти, е представен в приложения по-долу файл.

 


Проект на ЕК за отлагане на търгуването на квоти СО2
Добави мнение