Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

С Решение № 230 от 9 април 2015 г. Министерският съвет прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г. Като водещ приоритет е изведено противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Акцент в стратегията е реформата на институционалната рамка в областта на превенцията и противодействието на корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена. Ключова мярка в рамките на приоритет „Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена“ е създаването на единен независим антикорупционен орган. Друга важна мярка е предвидената реформа на декларациите за имотно състояние и конфликт на интереси в рамките на приоритет „Противодействие на корупцията по високите етажи на властта“.

Проектът на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е разработен в изпълнение на тези мерки, предвидени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020). Той дава законодателен израз на идеите, залегнали в стратегията, и отговаря на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, потвърдена и в препоръки, съдържащи се в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. В последния мониторингов доклад приемането на законопроекта е оценено като „ключов тест“ в областта на противодействието на корупцията за 2016 г. 

Дата на откриване: 02.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.3.2016 г.

 


Проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Добави мнение