Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от на... - срок до 01.07.2019

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - срок до 19.6.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - срок до 26.06.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи