Бизнес среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система) - срок до 12.09.2019

- Проект на ПМС за приемане на изменение и допълнение към Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.10.2009 г. - срок до  06.09.2019

- Проект на ЗИД на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България - срок до 05.09.2019

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели  - срок до  06.09.2019

- Проект на ПМС за приемане на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търгов... - срок до 21.08.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. - срок до 19.08.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките - срок до 17.08.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2013 г. - срок до 16.8.2019 г. 

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата