Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенция за публичните предприятия и контрол. - срок до 03.03.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - срок до 16.03.2020

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство - срок до 28.02.2020

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН - срок до 23.02.2020

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата


Бизнес среда
Добави мнение