Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по ЗАРИДСНПНП - срок до 22.08.2021

- Проект на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения - срок до 06.08.2021

- Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239/2003 г. - срок до 24.07.2021

Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата:


Бизнес среда
Добави мнение