Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане:

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита - срок до 21.06.2024

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - срок до 10.07.2024

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2011 г. - срок до 10.07.2024

Проект на ПМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига - срок до 11.07.2024
Внесени в 50-то Народното събрание законопроекти в сферата на земеделието:

 


Земеделие: употреба на продукти за растителна защита
Добави мнение