На 3 декември 2013 г., вторник, от 13.30 часа, в Министерски съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Участниците в заседанието ще обсъдят и дадат становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда свързан с усъвършентсване на нормативната уредба на трудовите правоотношения чрез регламентиране на договор за стажуване.

На заседанието ще бъдат разгледани част от мерките, включени във Втория пакет с предложения за намаляване на административната тежест, а именно:

  • Мярка № 2 – издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде заявление за прекератяване на трудовия договор пред работодателя – КТ;
  • Мярка № 3 – заверка на ревизионна книга – КТ;
  • Мярка № 4 – Вписване на колективен трудов договор – чл. 53 и чл. 56 от КТ;
  • Мярка № 5 – установяване, разследване, регистриране на трудовите злополуки (КСО, чл.57, ал.1, ал. 4 и ал.5)
  • Мярка № 6 – удължаване на работното време – чл. 136, ал.1 от КТ и чл.8 от Наредба за работното време, почивките и отпуските;
  • Мярка № 7 – извънреден труд – чл. 149, ал.2 от КТ и чл.15-18 от Наредба за работното време, почивките и отпуските.

 

В дневният ред е включено и разглеждането на проект на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от МТСП, касаещ изменение и допълнение в чл. 402 и чл. 404 – за създаване на правна възможност за контролните органи на ГИТ да дават задължителни предписания на работодателите или на упълномощените от тях лица, във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор по чл.62, ал. 3 от КТ и регламентиране на случаите, в които НАП има право служебно да зaличава изпратено уведомление за сключен договор.

Участниците в заседанието ще обсъдят и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Е. Райнов и група народни представители.

Българска стопанска камара ще бъде представена от Божидар Данев - изпълнителен председател на БСК, и Димитър Бранков - зам.-председател на БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС