Българска стопанска камара организира еднодневен семинар по прилагането на новите изисквания на регламентите REACH и CLP. Обучението ще се проведе на 24 ноември 2015 г., 9:00 ч. в БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София.

На обучението ще бъдат представени:

  • Информация относно промените в нормативните изисквания за информационните листове за безопасност и ръководства за създаване на информационни листове;
  • Класификация, опаковане и етикетиране на смеси съгласно Регламент CLP – законови изисквания, критерии и примери;
  • Промени в Закона за опазване на околната среда във връзка с транспониране на Директива 2012/18/ЕС (Севезо III) - съвместяване на процедурите по глава шеста и глава седма, раздел първи на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
  • Класифициране на предприятия/съоръжения в съответствие с критериите на Приложение 3 на ЗООС – новости, изменения и примери.

Лектори ще бъдат експерти от Министерство на околната среда и водите.

Участниците в семинара ще получат на хартиен носител материалите и след завършване на обучението ще получат сертификат за придобити знания.

Регистрация  и заплащане на таксата за участие до 22 ноември 2015 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар по прилагането на новите изисквания на регламентите REACH и CLP