В края на 2014 г. Европейската комисия (ЕК) съвместно с Европейската инвестиционна банка стартира мащабна инициатива за стимулиране на инвестициите в Еврапейския съюз – Инвестиционен план за Европа, станал известен като Плана „Юнкер“. Сред елементите на инвестиционния план е Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), чиято цел е да ускори процеса по реализацията на инвестиционни проекти от ес и по този начин да допринесе за по-голяма заетост и икономически растеж. Порталът ще е интернет-базиран и ще бъде публично достъпен от м. февруари 2016 г.

В тази връзка ЕК отправя запитване към държавите-членки за предоставяне на проектни предложения, които те биха желали да бъдат качени на портала.

За да бъде включен даден проект в ЕПИП, той трябва да отговаря на следните критерии:

  1. проектът (или програмата, която се състои от по-малки проекти) трябва да има минимален бюджет в размер на 10 млн. евро от гледна точка на необходимите инвестиции, като е възможно да се комбинират по-малки проекти за достигане на тази стойност;
  2. проектът трябва да попада в някой от секторите, посочени в член 9, параграф 2 от Регламента за Европейски фонд за стратегически инвестиции, като в проектната форма са включени общо 24 възможни сектора. Възможно е проектът да попада едновременно в два от тях;
  3. организаторът трябва да бъде правен субект, установен в държава-членка на ЕС;
  4. проектът трябва да е съвместим с правото на Съюза и правото на съответната държава-членка;
  5. изпълнението на проекта трябва да се очаква да започне в рамките на три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП.

 

Евентуалното публикуване на дадено инвестиционно намерение в ЕПИП не означава, че то е одобрено или ще получи финансиране от Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка. Порталът ще служи основно за осигуряване на редовен и структуриран публичен достъп до информация относно инвестиционни проекти в ЕС, за да могат потенциалните инвеститори да имат достъп до прозрачна и надеждна информация, при надлежно спазване на изискването за защита на важни търговски тайни.

Съгласно решението на ЕК за създаване на ЕПИП, включването на проекти на частния сектор в портала става след заплащането на такса за обработка на заявлението в размер на 250 евро за всеки проект, а за подадени преди м. февруари 2016 г. проекти таксата ще е 100 евро.

В приложените файлове можете да видите типова бланка за попълване на детайлите по предложението за включване в ЕПИП, както и указания за попълването й. Попълнените съгласно указанията на ЕК бланки следва да бъдат изпратени на електронен адрес: eipp-project@ec.europa.eu. До същия адрес можете да адресирате въпроси относно инициативата, като съответните служби ще направят всичко възможно да Ви отговорят в рамките на три работни дни.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“