19.02.2016

Българска стопанска камара организира за първи път в България еднодневен семинар на тема “ISO DIS 45001 Системи за управление на здравословните и безопасни условия при работа”.

Обучението ще се проведе на 19.02.2016 г. от 9:15 часа в БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София.

На обучението ще получите отговор на въпросите:

 • Защо е променена структурата на стандарта;
 • Какви са основните разлики между сега действащия стандарт и новата му версия;
 • Има ли промяна в изискванията за документацията;
 • Какво означава „мислене, основано на риска”;
 • Как ще изглежда документацията на Bашата система за управление в съответствие с новите изисквания;
 • Как да планирате и въведете новите изисквания;
 • Какви обучения да планирате за персонала;
 • Как да изградите Интегрирана система за управление във вашата фирма.

Новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO DIS 45001 има за цел:

 • Отчитане на промените в практиката на управление на здравето и безопасността при работа;
 • Отчитане значението на технологиите във все по-сложната и динамична работна среда;
 • Прилагане на "High Level" структура (унифициране на структурите, текстовите модули и термините), за да се гарантира по-добра структурна съвместимост с други стандарти за системи за управление;
 • Насоченост към по-голяма практичност, прилагане на общ подход и са валидни за организации от всякакъв вид и големина, независимо от бранша и сектора, в който те осъществяват дейност;
 • Опростяване на формулировките, за да се осигури общо разбиране и еднозначно тълкуване на изискванията;
 • Опростяване на внедряването в организациите и оценяването на съответствието;
 • Опитът ни е научил, че за успешното внедряване, функциониране и подобряване на система за управление по даден международен стандарт, е особено важно да се разбира „духа”/философията на стандарта;
 • Установяване на стабилна рамка на изискванията за следващите 10 години.

Програма:

 1. Въведение
 2. Директиви ISO / IEC , част 1 Консолидирана ISO версия
 3. Преглед на изискванията на ISO DIS 45001
 • Контекст на организация
 • Лидерство
 • Планиране
 • Поддръжка
 • Действие
 • Оценка на резултатността
 • Подобрение
 1. Връзка между ISO DIS 45001 и BS OHSAS 18001
 2. Заключение

Участниците в семинара ще получат на хартиен носител материалите и след завършване на обучението ще получат сертификат за придобити знания.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 17.02.2016 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката (вляво) и изпратете на адрес:

ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 180 лв. с включенo ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.

Българска стопанска камара, Център "Чиста индустрия"

Тел: 02 980 30 55

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

СЕМИНАР