Тематични семинари във връзка с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България (ИСИС) ще се проведат в периода 20-27 юни 2017 г., в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 2, зала №3, при следния график:

 • 20.06.2017 г., 13:30 ч.: Тематичен семинар „Мехатроника и чисти технологии“
 • 21.06.2017 г., 13:30 ч.: Тематичен семинар „Информатика и ИКТ“
 • 23.06.2017 г., 10:30 ч.: Тематичен семинар „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“
 • 27.06.2017 г., 13:30 ч.: Тематичен семинар „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“

Участието в семинарите е безплатно, но след предварителна регистрация в срок до 09.06.2017 г. на e-mail n.istatkov@mi.government.bg или на тел. 02/ 940 74 34 (Николай Истатков – държавен експерт в дирекция „Икономически политики за насърчаване“, МИ).

По време на семинарите се планира разглеждането на следните теми:

 1. Представяне на напредъка по изпълнението на целите на ИСИС;
 2. Информация за разработените технологични пътни карти за тематичните области на ИСИС;
 3. Национална стратегия за развитие на научните изследвания 20176-2030 г. – мерки и действия за подпомагане на научните изследвания и иновациите в тематичните области за интелигентна специализация и свързаната с тях научна инфраструктура;
 4. Представяне на резултатите от проведените конкурсни процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, във връзка с изпълнение на целите на ИСИС;
 5. Представяне на възможностите на програма „Хоризонт 2020“ за подкрепа на научните изследвания и иновациите, в съответствие с тематичните области на ИСИС;
 6. Дискусия с оглед актуализация на приоритетните тематични подобласти на ИСИС, в т.ч. и по райони за планиране и прецизиране на регионалната интелигентна специализация;
 7. Дискусия относно възможностите за дефиниране на действия и мерки по разработените технологични пътни карти.

Целта на тематичните събития е да се насочи фокусът на внимание към задълбочаване на сътрудничеството между българските компании и академичната общност в тези области и да се откроят основните приоритетни области на действие за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в периода 2014-2020 г.

За участие във форума са поканени представители на държавни ведомства и институции, водещи специалисти в съответните тематични области и в областта на иновациите и научните изследвания, представители на академичната общност, висши учебни заведения, научно-изследователски институти и звена, представители на работодателските организации, бизнеса и неправителствения сектор.

_______________

За целите на програмния период 2014-2020 г. всяка страна-членка на ЕС трябва да разработи своя Стратегия за интелигентна специализация. Министерството на икономиката е отговорната институция за изпълнението на разработената Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България (ИСИС). Очаква се чрез изпълнението на стратегията да се подобри иновационното представяне на страната ни в международен аспект и тя да премине от групата на „плахите“ иноватори в тази на „умерените“ иноватори.

В ИСИС са идентифицирани четири тематични области за интелигентна специализация:

 1. Мехатроника и чисти технологии;
 2. Информатика и ИКТ;
 3. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 4. Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

В Плана за действие, който е неразделна част от Стратегията, са предвидени редица мерки и дейности за 2017 г., една от които е провеждането на тематични семинари по идентифицираните тематични области за интелигентна специализация.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Тематични семинари във връзка с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България