МВР провежда пазарно проучване: „Избор на независим оценител на резервни части за автомобили“

МВР провежда пазарно проучване за установяване на прогнозна стойност за „Избор на независим оценител на резервни части за автомобили“.          

  1. Пълно описание на предмета на пазарното проучване: „Избор на независим оценител на резервни части за автомобили ”.  
  2. Технически изисквания: видът и количеството на резервните части за автомобили, съгласно – Приложение № 1.
  3. Количества на резервните части за автомобили: съгласно Предложение № 1.
  4. Начин на формиране на предлаганата стойност: цената за оценка на цялото количество резервни части за автомобили, съгласно Предложение № 2 (образец).
  5. Критерии за подбор: Участниците следва да представи в офертата си копие от сертификат че притежава валиден сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камарата на независимите оценители в България.

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето предложение и изисканата информация до 17:30 часа на 14.09.2018 г. по факс: 02/ 981 30 10, е-mail: int.82@mvr.bg или от 8:30 до 12:00 и от 13.00 до 17.00 ч. в Деловодството на ДУССД – МВР на адрес: п.к. 1301; гр. София; ул. “Княз Борис I” № 124. 

Лице за контакт: Марияна Асенова – тел. 02/ 982 09 14.    

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.