Управителният съвет на сдружение „Стопанска камара – Добрич“ – Добрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, на 22.03.2019 г., в 10 ч., в Първа конферентна зала на хотел „България“, Добрич, пл. Свобода № 8, етаж „Мецанин“, при следния дневен ред:

1. отчет на управителния съвет;

2. отчет на контрольора;

3. приемане на насоки за дейността и бюджет за периода 2019 – 2023 г.;

4. приемане на изменения и допълнения на устава;

5. избор на управителен съвет и контрольор;

6. други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете на адрес: Добрич, пл. Свобода № 5, ет. 12, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

Настоящата обява е публикувана в Държавен вестник ТУК

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ОС на Стопанска камара - Добрич