Дата: 11.01.2021

Автор: Станислав Попдончев, БСК

Прочетено: 57

Задължение Краен срок Пояснение
Определяне и деклариране на авансовите вноски за корпоративен данък (месечни и тримесечни) 15.4.2021 Нов срок
Подаване на декларация  за намаляване или увеличаване на авансовите вноски за корпоративен данък 15.11.2021  
Внасяне на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари и март 15.4.2021  
Внасяне на месечните авансови вноски за месеците за месеците от април до ноември 15-то число на месеца, за който се отнасят  
Внасяне на месечните авансови вноски за месец декември 1.12.2021 Нов срок
Внасяне на Тримесечните авансови вноски за първо и второ тримесечие 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят  
Внасяне на Тримесечните авансови вноски за за трето тримесечие 1.12.2021 Нов срок
Подаване на Годишната данъчна декларация и Годишен отчет за дейността (за НСИ) и внасяне на дължимия корпоративен данък 30.6.2021 Нов срок
Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на данъка за доходи на ЕТ 30.6.2021 Нов срок
Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан за доходи от трудови правоотношения. До 25-то число на месеца, следващ месеца на удържане на данъка  
Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение. 31.1.2021  
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период и внасяне на дължимия данък 14-о число на месеца, следващ месеца за който се отнасят  
Подаване на декларации образец №1 и образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения До 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните  
Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО и ЗЗО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения До 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът  
Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на данъка за доходи на физически лица 30.4.2021  
Публикуване годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган чрез заявяване в ТРРЮЛНСЦ 30.9.2021 Нов срок
Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност 30.6.2021 Нов срок