Дата: 16.01.2012

Източник: АОБР

Прочетено: 3758

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В края на м. декември 2011 г. и в началото на м. януари 2012 г., бяха проведени две двустранни срещи на представители на организациите на социалните партньори. Участниците в тези срещи приеха с консенсус приложените към настоящето писмо предложения за:

1.Стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система;

2.Промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог.

По решение на участниците в двустранните срещи, отправяме предложение за тяхното обсъждане в допълнително съгласуван формат, за предприемане на съответни промени в законодателството и подзаконовата нормативна уредба.

Бихме искали да Ви информираме, че предстои да бъдат обсъдени и предложения на социалните партньори относно:

1.Промени в Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество;

2.Промени в законодателството, разработени от социалните партньори при изпълнение на проекти по ОП Развитие на човешките ресурси.

Подготвените проекти за изменения и допълнения в закони и подзаконови нормативни актове ще Ви бъдат представени като общи или като самостоятелни предложения на разработилите ги организации, с оглед тяхното обсъждане и включване по целесъобразност в законодателната програма на МС, включително и като предложения за законодателни промени до Народното събрание.

С УВАЖЕНИЕ,

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ - ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

ВАСИЛ ВЕЛЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ

Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

БОЖИДАР ДАНЕВ - ИЗП. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ВАНЯ ТОДОРОВА - ПРЕДСЕДТАЛ НА БСЧП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

ОГНЯН ДОНЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ

ТЕОДОР ДЕЧЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССИ