29.06.2005

Обръщение на БСК към политическите сили, представени в 40-ото Народно събрание

ДО
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ,
ПРЕДСТАВЕНИ В
40-0ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българската стопанска камара, като национално представителна организация на работодателите и индустрията, изразява своята воля за добронамерен диалог и партньорство с политическите сили, представени в 40-ото Народното събрание, и бъдещото българско Правителство.

Водени от убеждението, че бъдещето на страната в контекста на присъединяването към Европейския съюз е невъзможно без силна, стабилна и ускорено развиваща се икономика, Изпълнителното бюро на БСК счита за задължително продължаването на реформите в ключовите сфери.

Ето защо, очакваме представените по-долу проблеми да бъдат отчетени при преговорите за сформиране на следващото българско Правителство и да му бъдат вменени като ангажимент за изпълнение през неговия мандат.

***

1. Данъчна политика и финанси:
1.1. Временно запазване на данъчните ставки като компенсация за значително намаляване на социалноосигурителните вноски;
1.2. Реформиране на системата на ДДС чрез:
o въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички търговци;
o приватизация на насрещните данъчни проверки по ЗДДС и съкращаване срока за възстановяването на данъка на 15 дни;
o преустановяване санкционирането на изправните данъчни субекти при наличие на неизправен доставчик по "веригата" преди тях;
1.3. Създаване на равнопоставеност на бизнеса и държавата, като последната също да дължи наказателни лихви за забава над законоустановените срокове.

2. Осигурително законодателство и практика:
2.1. Реформиране на социалноосигурителната система чрез:
o значително намаляване на осигурителната тежест;
o въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители, както за останалите работници и служители;
o въвеждане на реален размер на осигурителните вноски за ранното пенсиониране на кадровите военнослужещи, офицерите и сержантите от МВР, следователите и др.;
o определяне на обоснован размер на осигурителните вноски за І-ва и ІІ-ра категория труд;
2.2. Въвеждане на равнопредставително трипартитно управление на фондовете на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и на фонд "Условия на труд".

3. Засилване на държавността и усъвършенстване практиката на държавното управление:
3.1. Съкращаване на административните разходи и повишаване ефективността на администрацията;
3.2. Прекратяване субсидирането на безперспективни сектори на икономиката;
3.3. Засилване ролята на публично-частните партньорства, вкл. чрез целево насочване на бюджетни средства;
3.4. Разпределянето на бюджетни излишъци да се извършва с промяна на Закона за държавния бюджет;
3.5. Предприемане на мерки за намаляване на междуфирмената задлъжнялост;
3.6. Реформиране на гражданското съдопроизводство с цел бързо и справедливо правораздаване, включително:
o въвеждане на двуинстанционно производство;
o въвеждане на специализирани търговски отделения към съдилищата в цялата страна;
o промяна в частта принудително изпълнение, съответстваща на новоприетия Закон за частните съдебни  изпълнители;
3.7. Извеждане на фирмения регистър от съда и създаване на единен електронен регистър за търговски, данъчни и статистически цели;
3.8. Създаване на централен електронен регистър на недвижимите имоти и кадастър на земята;
3.9. Намаляване на разрешителните, лицензионни и регистрационни режими, приемане на закон за браншовите организации и прехвърлянето на голяма част от тези режими към тях;
3.10.Създаване на условия за равнопоставеност на българските фирми в търговете и конкурсите за възлагане на обществени поръчки и по предприсъединителните, структурните и Кохезионния фонд на ЕС, като се използва опитът на новите страни-членки на ЕС;
3.11.Промяна на методиките за регулация на монополните услуги с цел стимулиране монополните доставчици да снижават своите разходи и повишават качеството на услугите си. Въвеждане на забрана за диференциране на цените според вида на потребителя - гражданин или предприятие (такси за битови отпадъци, цени за телефонни услуги, вода и др.);
3.12.Отмяна на възможността за определяне на минимални цени на услуги, ограничаващи конкуренцията (архитекти, проектанти, адвокати, нотариуси и др.);
3.13. Усъвършенстване на процедурите и контрола при възлагане и изпълнение на обществени поръчки и концесионни договори;
3.14. Провеждане на политика за ограничаване на престъпността и неспазването на законите. Създаване на условия за непредотвратимост на събирането на законоустановените задължения (осигурителни вноски, данъци, такси, глоби, задължителни застраховки, плащания за монополни услуги и др.);
3.15.Изграждане на система за ефективно наблюдение и управление на процесите на емиграция и имиграция, вкл. на тяхното въздействие върху икономиката на страната.

4. Насърчаване на инвестициите и иновациите:
4.1. Насочване на публичните инвестиции преимуществено в подобряване на инфраструктурата;
4.2. Избор на един от двата международно приети способа за заплащане ползването на пътищата - винетки или тол-такси;
4.3. Увеличаване на бюджетните средства за образование, иновации и развойна дейност.

5. Евроинтеграция:
5.1. Отстояване пред европейските институции на принципи за преструктуриране бюджета на ЕС, премахване на субсидиите към неефективни отрасли, либерализиране пазара на услугите и премахване на квотните режими;
5.2. Изграждане на национална система за безопасност и качество за решаване на проблемите по метрологията, сертификацията, акредитацията, стандартизацията, оценяването на съответствието и надзора на пазара. Изграждане на система за защита на българските продукти.

6. Образование и наука:
6.1. Съобразяване на държавния прием в професионалното и висшето образование с потребностите на пазара на труда от кадри;
6.2. Въвеждане на регулирана ваучерна система във висшето образование и приватизация на висшите училища;
6.3. Постепенно въвеждане на регулирана ваучерна система и приватизация на професионалните училища; оттегляне на държавата от дейностите по професионално образование и обучение при запазване на регулативната и контролната й функция.

7. Околна среда:
7.1. Либерализиране на законодателството, като за разрешителните режими и норми за допустими емисии да се отчита технологичното и финансово състояние на промишления сектор при едновременно спазване на ангажиментите към ЕС;
7.2. Осъществяване на децентрализация на контрола и разрешителните режими с оглед създаване възможности за ефективно административно обжалване на съответните актове и санкции, улесняване и ускоряване на процедурите и ограничаване на корупцията;
7.3. Въвеждане на равнопоставено участие на бизнеса и държавата при управлението на средствата на Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС).

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В своята история Българската стопанска камара винаги се е водила от принципите на коректност и балансираност, на търсене на най-добрите решения за развитие на икономиката, без чиито здрави основи не е възможно постигането на устойчиво развитие и просперитет на нацията.

За постигането на тези решения българските предприемачи и индустриалци са готови за ползотворно сътрудничество с новоизбраното българско правителство.

София, 29 юни 2005 г.,
Изпълнително бюро на Българската стопанска камара

Дата: 29.06.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 9962