Дата: 21.02.2012

Източник: 24 часа

Прочетено: 2482

За периода октомври-декември 2011 г. заетите лица с висше образование са 807 600 (27,3%), със средно - 1 807 400 (61,2%), и с основно или по-ниско - 340 200 (11,5%). Броят на заетите и в трите степени на образование е по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година, показва проучване на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 955 200, а относителният им дял от населението на същата възраст е 45,7%.

В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 68 500, или с 2,3%, а относителният им дял - с 0,6 процентни пункта. От общия брой на заетите лица 1 529 800 са мъже, 1 425 500 - жени. За една година броят на заетите мъже намалява с 3,2%, а на заетите жени - с 1,2%.

Намалението на заетите лица през периода на четвърто тримесечие на 2010 - четвърто тримесечие на 2011 г. засяга в по-голяма степен лицата, които имат собствен бизнес или извършват друга самостоятелна дейност, в сравнение с наетите лица.

Самостоятелно заетите лица (вкл. работодатели и неплатени семейни работници) намаляват с 38 700 (10,2%), а наетите - с 29 800 (1,1%). През четвъртото тримесечие на 2011 г. работодателите са 3,4% от всички заети, 7,3% са самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка, 88,4% са наети лица, и 0,9% - неплатени семейни работници. От всички наети лица 1 895 100 (72,5%) работят в частния сектор, а 717 800 (27,5%) - в обществения. Жените преобладават в обществения сектор - те са 58,8% от наетите в него, докато в частния сектор преобладават мъжете (53,9% от наетите в сектора).

През четвъртото тримесечие на 2011 г. в сектора на услугите работят 1 813 200, или 61,4% от всички заети лица, в индустрията - 950,5 хил., или 32,2%, а в селското и горското стопанство - 191,6 хил., или 6,5%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. заетите лица в услугите и индустрията намаляват съответно с 1,5 и 4,2%, докато заетите в селското стопанство запазват броя си.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 380 900, а коефициентът на безработица - 11,4%.

В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица се увеличава при мъжете (с 0,7 процентни пункта) и намалява при жените (с 0,4 процентни пункта), като през четвъртото тримесечие на 2011 г. безработицата при мъжете (12.8%) е с 2,9 процентни пункта по-висока отколкото при жените (9,9%).

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 72 900, а коефициентът на младежка безработица достига 28,9% - съответно 29,8% при мъжете и 27,5% при жените.

Продължително безработни (от една или повече години) са 212 300, или 55,7% от всички безработни лица, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. броят им се увеличава с 6,3%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0,5 процентни пункта и достига 6,4% през четвъртото тримесечие на 2011 година.

Този коефициент се увеличава при мъжете (с 1,3 процентни пункта) и намалява при жените (с 0,4 процентни пункта), като неговите стойности са съответно 7,5% за мъжете и 5,1% за жените.