Дата: 28.03.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4200

„Липсват кардинални решения на стари проблеми с опасните и промишлените  отпадъци, а кратките срокове за съхраняване на мястото на образуване и липсата на инфраструктура за третиране блокират изпълнението на задълженията”.

Това каза зам.-председателят на БСК Димитър Бранков по време на форум, съпътстващ  Международното специализирано изложение "Save the Planet" (28-30 март 2012 г.).

Димитър Бранков постави акцент върху все още нерешения проблем с начина на определяне на таксата за битови отпадъци (ТБО), която се е превърнала във втори имотен данък, вместо да отчита реалното количество отпадъци. Той изнесе данни от проучване на БСК сред 300 фирми, което показва огромни различия между приходи от ТБО по общини и населени места за граждани и за фирмите (на тон и на ползвател). От проучването става ясно, че на едно заето лице фирмите плащат между 8 и 10 000 лв. такса „смет”, а за тон битови отпадъци таксата варира от 30 до 30 000 лв. Многобройни са случаите на неколкократно повишаване на задълженията в отделни фирми (увеличени ставки, промяна на основата, нови инвестиции), посочи Димитър Бранков.

Зам.-председателят на БСК изтъкна съществуващата дискриминация на бизнеса спрямо гражданите. Например, в Столична община бизнесът плаща 5 пъти по-високи ставки на ТБО, като в някои общини едно предприятие покрива от 50 до 70% от приходите по това перо от общинския бюджет. Това на практика е скрито социално субсидиране за гражданите, без да е приложен подоходен и имуществен тест, смята зам.-председателят на БСК.

Съществуващата практика за определяне на ТБО практически наказва инвестициите, най-вече в капитолоемки дейности, подчерта Димитър Бранков. Според него, определянето на таксата на база данъчна оценка и/или отчетна стойност на ДМА, вместо на количества  генерирани и третирани битови отпадъци създава невъзможност за определяне на прогнозните количества отпадъци за целите на проектирането на съоръжения за тяхното третиране.

Димитър Бранков припомни, че БСК води активна политика по промяната на методиката за определяне на ТБО от още 2003 г., в т.ч.:

БСК предлага множество нормативни промени, в т.ч.:

  • Отпадане на квазитаксата  “чистота на обществените територии” и покриване на разходите от имуществените данъци;
  • ТБО да се формира като цена на пряко предоставяна услуга за количеството събрани/третирани битови отпадъци;
  • Общинските съвети да определят само ставките на ТБО върху законово определена основа и ред, като се отчитат местните условия и разходи;
  • Фирми, граждани и т.нар. етажна собственост да бъдат освобождавани от ТБО, ако са сключили договори за пряко обслужване с оператори по чл. 12 на ЗУО;
  • Въвеждане на задължително измерване на масата в третиращите съоръжения;
  • Засилване на режима на адресна регистрация;
  • Ежегодно деклариране от собствениците на имоти и управителите на етажна собственост на броя на ползвателите (собственици, наематели и ползватели на жилищни и нежилищни имоти);
  • Връщане на отменените през 1995г.  задължителни изисквания за проектиране на помещения за временно съхранение на масово разпространени отпадъци в жилищни, търговски и офис сгради (Наредба 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ДВ бр.3/13.01.2004г.);

Пред участниците във форума Димитър Бранков постави и проблема с площадките за събиране на скраб, създаден с последните изменения на Закона за управление на отпадъците. Той припомни, че след серия от срещи, дискусии и становища на БСК и заинтересованите браншови организации на 21 март т.г. Конституционният съд отмени спорните текстове от ЗУО, които въвеждаха изискване за изграждане на площадки за събиране и третиране на масово разпространени, промишлени и строителни отпадъци само на територията на общини с приети общи устройствени планове. Преди това въпросните текстове бяха атакувани и от президента Георги Първанов, който наложи вето на промените в ЗУО. Зам.-председателят на БСК съобщи, че вече са заведени множество съдебни дела от засегнати фирми за причинени щети.

***

Целта на изложението "Save the Planet" е да представи новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. Тенденцията към изчерпване на суровините и увеличаването на парниковите емисии налагат насочване на инвестициите към тези сектори. В световен  план все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата и се превръщат в ценни ресурси. Необходимостта от  прилагане на нови решения на пазара в Югоизточна Европа създава нови възможности за бизнеса и общините.

В конференцията, съпътстваща изложението, Димитър Бранков направи презентация на тема „Законодателство и основни проблеми в управлението на отпадъците в България“, която можете да изтеглите от прикачения по-долу файл.