Дата: 14.05.2012

Източник: МТСП

Прочетено: 2736

Увеличаването на възрастното население води до по-големи разходи за пенсии, здравеопазване и  дългосрочни грижи. Около тази идея се обединиха експертите на МТСП, които взеха участие днес в семинар за социално-осигурителните системи. Форумът се проведе в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ), кв. Кремиковци с участието на хора в предпенсионна и пенсионна възраст. На събитието бяха цитирани данни на Националния осигурителен институт в България, според които съотношението между лицата над 65-годишна възраст и лицата в работоспособна възраст е 1 : 3, 5 (при средно съотношение в ЕС 1 : 4). Прогнозите сочат, че до 2040 година това съотношение ще стане средно 1 : 2. Статистиката показва, че през 2011г. около 25, 9 % от жителите на страната са на възраст над 60 години. Сериозен демографски проблем за България е значително ниският относителен дял на хората на възраст от 0 до 14 години – 13, 3%, отбелязаха лекторите в семинара.

Според експертите демографските тенденции, свързани със застаряване на населението, увеличаването на средната продължителност на живота и намаляването на броя на хората в работоспособна възраст, водят до негативни последици за социалното осигуряване. От една страна лицата, които внасят осигурителни вноски стават по-малко, от друга страна периодът на получаване на пенсия става по-продължителен, а броят на лицата, които получават пенсии – все по-голям. Във връзка с тази тенденция МТСП разработи промени в КСО, които са в сила от 1 януари 2012г.  От тогава започна да нараства осигурителният стаж и възрастта за пенсиониране за всички лица, независимо от категорията на полагания от тях труд, с по четири месеца за всяка календарна година.

Според предвиденото в законодателството ежегодното увеличаване на изискуемата възраст за пенсиониране, то ще продължи до 2020 г. за жените и до 2017г. – за мъжете, когато ще достигне 63 години за жените и 65 години за мъжете. Така разликата във възрастта за пенсиониране на жените и мъжете ще сe  стопи на 2 години (вместо 3г., както е към настоящия момент). Ежегодното увеличаване на изискуемия осигурителен стаж продължава до 2020г., когато достига 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Пред участниците в семинара специалистите по социална политика представиха мерките и програмите на МТСП за активна политика на пазара на труда за хората  в предпенсионна възраст. Те отчетоха, че към края на март 2012 г. безработните лица над 50 – годишна възраст по професионален признак са 27 782 специалисти ( техника и технологии – 11 096 лица, обществени, икономически науки и право – 5592 лица), 33 575 лица с работническа специалност и 71 509 лица без специалност. Те напомниха целите на Стратегия „Европа 2020”, според които до 2020 г. България трябва да достигане 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. и 53% заетостта на хората между 55г. и 64 г.

През 2012 г. по национална програма „Помощ за пенсиониране” са осигурени 562 239 лв. за 229 безработни лица. За насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50 – годишна възраст са предвидени 1 243 447 лв. за 699 безработни лица.