Дата: 16.05.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3339

Ръководствата на CEFIC, БСК и БКХП обсъдиха възможностите за
партньорство в сферата на регулаторните режими и
развитието на човешките ресурси в химическата промишленост

Възможностите за взаимодействие за подобряване на нормативната база в областта на разрешителните, лицензионните и регистрационните режими, подобряване на енергийната ефективност в химическата индустрия и по-ефективни политики за намаляване на парниковите газове обсъдиха на среща (на 16 май 2012 г.) в БСК ръководствата на CEFIC (Европейски съвет на химическата промишленост), Българската стопанска камара и Българската камара на химическата промишленост (БКХП).

В срещата участваха генералният директор на CEFIC Хуберт Мандери, Фабрисе Табанакия – директор „Бизнес развитие” в CEFIC, Якоб Хансен – изпълнителен директор на Fertilizers, изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, председателят на БКХП Силвия Несторова, зам.-председателят на БКХП проф. Йончо Пеловски, представители на предприятия от сектора и експерти от БСК и БКХП.

Сред дискутираните теми беше проблемът с проучването и добив на шистов газ у нас, като бе подчертано, че при доказана екологична безопасност на прилаганите технологии оптималното използване на природните ресурси може да има сериозен положителен ефект върху икономиката, като цяло, и в частност – върху диверсификацията на енергийните доставки и енергийната независимост на страната ни.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев запозна гостите със състоянието на бизнес климата в България, като подчерта, че с изключение на общата макроикономическа стабилност, на микроо ниво съществуват множество проблеми в българската икономика, породени най-вече от световната икономическа криза. Българската химическа промишленост е един от малкото сектори, които устояват сравнително успешно на пазарните сътресения, отбеляза Божидар Данев. Въпреки това, и в този сектор не липсват проблеми, вкл. опасността от закриване на производства във връзка с изискванията за намаляване на вредните емисии (СО2), необходимостта от повече инвестиции в нови технологии и иновации, дълбочинна преработка на суровините, усъвършенстване на човешките ресурси, реализация на нови пазари и др.

Г-н Данев изтъкна активната роля на БКХП в осъществявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Той приветства усилията на експертите на браншовата организация и на предприятията от сектора за създаване на секторни модели за компетенциите на човешките ресурси (секторни професионални стандарти). Г-н Данев отправи покана към CEFIC за включване в процеса на формиране на секторните професионални стандарти, вкл. чрез представяне на добри европейски практики в сферата на управлението на човешките  ресурси и повишаването на квалификацията на кадрите за химическата промишленост.

Активната дейност на БКХП в подкрепа на сектора беше подчертана и от Хуберт Мандери, който изрази очаквания за засилване на взаимодействието между CEFIC, БКХП, БСК и BUSINESSEUROPE (Конфедерацията на европейския бизнес) на секторно, национаално и европейско ниво. „Химическите продукти са в основата на всички индустрии. Те дават възможност на иновативни технологични пробиви, подобрения в качеството на нашия живот и устойчив растеж по цялата верига, вкл. за справяне с глобалните предизвикателства като изменението на климата, производството на храни, енергия, вода и др.”, подчерта г-н Мандери. Той изтъкна, че сега повече от всякога Европа се нуждае от солидна индустриална база, за да стимулира растеж, конкурентоспособност и просперитет в региона. Според него, европейската химическа индустрия се стреми да остане световен лидер чрез предоставяне на иновативни продукти, носещи добавена стойност за цялата икономика. „В този контекст, за нас е важна ролята на националните секторни организации за повишаване на капацитета на предприятията от химическата индустрия и преодоляването на проблемите, свързани с мерките за намаляване на парниковите емисии, повишаването на енергийната ефективност и развитието на иновациите в сектора”, каза още г-н Мандери.

В резултат от разговора бе договорено през м. юни т.г., в Брюксел да бъде организирана среща между CEFIC и българските евродепутати, на която да бъдат представени някои актуални проблеми от интерес на българската и европейската химическа индустрия. Присъстващите на срещата представители на „Солвей Соди“-Девня, изразиха готовност да бъдат домакини на срещата през юни.

В края на срещата Божидар Данев връчи на г-н Мандери почетния знак на БСК във връзка с приноса на CEFIC за въвеждането на европейски стил и добри практики в живота на българските работодателски организации.

***

CEFIC обединява националните браншови организации на 27-те страни-членки на ЕС, както и отделни предприятия от химическата промишленост, които произвеждат около една-четвърт от световната химическа продукция и осигуряват работни места за 1,2 млн. души. Членовете на CEFIC създават за европейската икономика продукция за около 500 млрд. евро годишно и имат значителен принос към нетния износ на ЕС.

В БКХП членуват 40 български химически фирми, които осъществяват своята дейност в следните направления: Преработка на нефт и производство на горива и нефтопродукти; Производство на химически продукти; Производство на изделия от пластмаси и каучук; Инженерингова и ремонтна дейност, търговия, услуги и др.  БКХП е част от RESPONSIBLE CARE – глобална инициатива на химическата промишленост по света, която представлява доброволен ангажимент за непрекъснато подобряване на безопасността, здравето и състоянието на околната среда при производствените процеси и чрез произвежданите продукти в полза на цялото общество. За групата от европейските страни, членове на RESPONSIBLE CARE, отговаря CEFIC.

BUSINESSEUROPE играе решаваща роля в Европа като основна бизнес организация на ниво ЕС. Чрез своите 41 членки, BUSINESSEUROPE представлява 20 милиона фирми от 35 страни. Неговата основна задача е да представлява и защитава интересите на компаниите пред европейските институции, с основна цел – запазване и укрепване на корпоративната конкурентоспособност. BUSINESSEUROPE играе активна роля в европейския социален диалог, с което цели да насърчи гладкото функциониране на националните и на европейския пазар на труда.

БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво. Камарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE) и има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка. Съвременният облик на БСК се определя до голяма степен от маниера на работа, сериозния потенциал от специалисти, с който разполага, и разнообразието от услуги, който предлага на своите членове.