06.06.2012

Инициативата на правителството, работодателите и синдикалните партньори има за цел да осигури заетост на минимум 22 000 млади хора, които не са се реализирали на трудовия пазар след завършването на образованието и/или професионалното си обучение.

Документът е част от Националната инициатива „Работа за младите хора в България 2012-2013 г.“, която правителството прие в края на март тази година.

В изпълнение на споразумението, БСК ще популяризира възможността нейните членове да наемат безработни младежи на възраст до 29 години на трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца (на постоянна работа, стажуване, временна работа) за придобиване на начален професионален опит след завършване на средно или висше образование. Младежите, завършили професионално или висше образование, могат да се назначават на длъжности, съобразно придобитата квалификация, като се съблюдава да не изместват от работа други работници и служители.

По предложение на БСК, към споразумението са приложени действащи и нови програми и мерки за насърчаване на младежката заетост, финансирани от държавния бюджет и ОП „Развитие на човешките ресурси“. Включен е и преглед на действащото законодателство и изпълняваните програми и проекти за трайно решаване на проблема с младежката заетост.
„Реалната младежка безработица е около 50%. Днешното споразумение е добра първа крачка, но далеч не е решение за справяне с тази тревожна тенденция. БСК е удовлетворена от ангажимента да се предприеме спешен анализ на трудовото и осигурително законодателство вкл., да се улесни възможността работодателят да освобождава работници в пенсионна възраст, да се разширят възможностите за наемане на хора чрез агенциите за временна работа и въвеждане на други форми на гъвкава заетост“, коментира по време на подписването заместник-председателят на БСК Димитър Бранков.

В споразумението е записано, че заплатите на наетите младежи, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и задължителните здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя ще се финансират със средства от държавния бюджет по програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, или със средства на съответния работодател.
Споразумението предвижда правителството, чрез своите министерства, да разработва нови програми за увеличаване на заетостта на младежите до 29 години, като за това се осигуряват средства от бюджета или от ЕС.

Споразумението можете да видите по-долу.


Вижте видео ТУК

Дата: 06.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4772