Дата: 18.06.2012

Източник: НСИ

Прочетено: 3125

По предварителни данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2012 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.2% спрямо първото тримесечие на 2011 г., като увеличението в индустрията е 4.2%, в услугите - 9.5%, и в строителството - 0.4%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2012 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в дейностите  „Други дейности” - 17.1%, „Административни и спомагателни дейности” - 14.6%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 14.4%, а най-нисък - в „Строителство” и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - съответно 0.4 и 1.8%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически дейности „Операции с недвижими имоти” - с 1.0%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 0.8%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават със 7.1% спрямо първото тримесечие на 2011 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2.0%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от -0.7% за „Операции с недвижими имоти” до 18.9% за „Други дейности”.

Повече информация и данни за индекса на разходите за труд могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ: www.nsi.bg , раздел „Пазар на труда”.