26.06.2012

Проведе се двустранна координационна среща между представители на Българската стопанска камара и КНСБ, която взе решения за  съвмесната работа по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Българската стопанска камара и КНСБ проведоха двустранна координационна среща, на която бяха набелязани съвместни действия по проектите на социалните партньори, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Българската стопанска камара изпълнява проект за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони. КНСБ изпълнява проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”, който ще допринесе в развиването на националните политики за гъвкава заетост. В рамките на проекта, КНСБ разработва пакет от нормативни промени, които да гарантират правата на работниците, включително и наети от агенции за временна работа, работещи надомно, командированите в чужбина и др. Към момента синдиката обучава повече от 850 сътрудници по индустриални отношения, които ще съдействат на работодателите и синдикатите при определянето на политиките по гъвкава заетост на ниво предприятие.

Информационната система на БСК за първи път обединява конкурентни фирми от 20 сектора на икономиката, които създават заедно единни професионални стандарти за ключовите длъжности. Стандартите определят какви са изискванията за образование, квалификация, формални и неформални умения, както и кои са компетенциите, които трябва да притежават работниците за заемането на определена длъжност в сектора. „Със създаването на тези професионални стандарти ще се улесни мобилността на работниците в рамките на сектора, както и ще могат да се направят ясни заявки на университетите на какво точно да обучават бъдещите специалисти“, коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

„Като създадем софтуерния продукт всеки зает, безработен или просто кандидат за определена позция ще може да направи самооценка на възможностите си да заема желана от него длъжност. Работодателите ще могат да ползват системата при проектирането на длъжностите във фирмата.“, допълва ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК д-р Томчо Томов. Създадени са професионални стандарти за 72 ключови за развитието на браншовете длъжности в секторите - електроника, електротехника, машиностроене, металургия, месопреработване, мебелна промишленост и туризъм. Сред първите длъжности, за които са разработени компетентностни профили са: „Мениджър по качеството“; ръководител на отдел „Човешки ресурси“; ръководител „Технически и качествен контрол“; „Управител на хотел“;  „Технолог“; „Инженер-конструктор“; „Енергетик“; „Екскурзовод“; „Аниматор“; „Сервизен техник“; „Моделиер“; „Машинен оператор“; „Барман“;  „Сервитьор“; „Електрозаварчик“; „Стругар“; „Фрезист“ и др.

В края на срещата двете страни се обединиха около идеята за създаване на рейтингова система на работодателите в България. В тази информационна система ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите.

„Време е всички да знаят кои са работодателите в България, както и доколко са отговорни към държавата и работниците си“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че По данни на КНСБ в страната има поне 500 предприятия, които не са платили по една, две и повече заплати на работниците си.

„С тази рейтингова система ние се опитваме да решим един сериозен проблем, пред който са изправени предприемачите у нас – „сатанизацията“ на работодателите. В сегашната ситуация покрай некоректните работодателите, страдат и коректните и съвестни предприемачи“, коментира Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК. Той допълни, че в икономическата реалност у нас е много важно да се постави приоритет върху създаването на устойчиви и сигурни работни места с висока добавена стойност. „За целта е важно е синдикатите и работодателите да настояваме у нас да се формира дългосрочна политика за сигурни инвестиции, които да доведат до разкриването на работни места“, коментира още Божидар Данев.

В рамките на срещата беше дискутирана ролята на двата проекта на социалните партньори като отговор на предизвикателствата на пазара на труда в България и в ЕС. Формирането на икономика, основана на знанията и компетенциите, както и подобряването на националните условия за гъвкава заетост допринасят за мобилността на работниците и за подобряването на конкурентоспособността на икономиката, коментираха експерти.

Европейската икономика има няколко основни трудности, които бяха дискутирани на двустранната среща. В ЕС 24 милиона граждани нямат работа, а в същото време 4 милиона работни места не са заети, защото има сериозно разминаване между изискваните умения на работниците и реалните нужди на предприемачите. Статистиката показва, че 90% от незаетите работни места в ЕС изискват нови умения. Близо 700 000 ще са са нужните специалисти по информационни и комуникационни   технологии до 2015 година, сочат разчетите на пазара на труда в общността. В същото време ЕС трябва да се справи и със сериозна световна конкуренция по отношение на квалифицираните си граждани – Китай отбелязва ръст от 700% на своите високообразовани специалисти. По-малко от 20% от икономически активното население учи през целия живот, а само 2,8 на сто работят извън родните си държави, показва още статистиката за ЕС.
 

Дата: 26.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4098