07.04.2005

На 7 април 2005 г. в БСК се проведе среща между ръководствата на Българска минна камара (член на БСК) и Европейската асоциация за въглища и лигнити ЕВРОКОЛ.

На 7 април 2005 г. в БСК се проведе среща между ръководствата на Българска минна камара (член на БСК) и Европейската асоциация за въглища и лигнити ЕВРОКОЛ. От страна на БМК в срещата участваха председателят на камарата Лъчезар Цоцорков (изпълнителен директор на "Асарел Медет" АД и зам.-председател на БСК), зам.-председателят на БМК Щерю Щерев (изпълнителен директор на най-голямото въгледобивно предприятие у нас - "Марица Изток" АД, единствената българска фирма, която е индивидуален член на ЕВРОКОЛ) и главният секретар на БМК Петър Петров. ЕВРОКОЛ беше представена от своя настоящ председател Леополд Янсенс и от новоизбрания председател, който ще встъпи в длъжност след три месеца – Т. Диркс.

            Гостите проявиха интерес, преди всичко, към съществуващото в системата на минната индустрия колективно трудово договаряне, към начина, по който предприятията от бранша се справят с поставените пред тях екологични изисквания, както и към лицензионните режими. "За нас е важно, когато в Брюксел се обсъждат проекти на нормативни документи, да знаем какво е фактическото положение в отделните държави, за да можем да защитаваме адекватно интересите на минния отрасъл", заяви г-н Янсенс. В тази връзка, участниците в срещата постигнаха договореност за обмяна на информация и документация, включително законопроекти, действащо законодателство и резултати от аналитични изследвания.

            Председателят на БМК Л. Цоцорков изрази мнение, че за всички рестрикции, които се генерират в ЕС и се транспонират у нас, трябва да се търси разумен баланс между принципите на устойчиво развитие и на икономическия и социален интерес на обществото. "Крайните решения и позиции не са полезни – нито за обществото, нито за индустрията", заяви г-н Цоцорков. Според него, тази позиция напълно съвпада с позицията на ЕВРОКОЛ и ЕВРОМИН, а именно – параметрите трябва да бъдат разумни и постигането им да става в разумни срокове. Във връзка с присъединяването на България към ЕС българското правителство прие прилагаща програма към директивата за големите горивни инсталации, в която е предвиден срок за тяхното поетапно затваряне, ако не се осъществят мероприятията по очистване на газовете и привеждането им към изискванията на ЕС. Фактически, всички големи горивни инсталации са свързани с мините и, докато за "Марица Изток" има известен оптимизъм при преговорите за тяхната рехабилитация, то в Югозападна България, където са концентрирани 18 мини, този въпрос все още не е решен. Очакванията на БМК са свързани основно с приватизацията на тези инсталации и евентуалните ангажименти на новите собственици.

            Във връзка с интереса на европейските гости по въпроса за лицензионните режими, г-н Цоцорков обясни, че основните проблеми в тази сфера са свързани с бързината и прозрачността при възлагането на концесиите и решенията за проучвания, както и с гаранциите, които предприятията плащат за екологични последици. В България, за разлика от повечето европейски страни, се признават само парични гаранции – не се допускат банкови гаранции или обезпечение чрез дълготрайни материални активи. По този начин се блокира сериозен кешов ресурс, необходим за инвестиции в производството, в подобряване на работната среда и въвеждане на екоизискванията. Освен това, тези парични гаранции не се признават за разход на предприятията, което допълнително утежнява тяхното финансово състояние.

            Председателите на ЕВРОКОЛ представиха резултатите от проведено от Европейската комисия изследване (Download PPT, 20286 KB) за развитието на енергетиката до 2030 г. Според него, цените на нефта ще продължават да растат, докато тези на въглищата ще стават все по-конкурентоспособни. При високата енергийна зависимост на европейската икономика (през 2030 г. се очаква тя да е около 90 на сто), все по-актуално става използването на въглища, атомна енергия и възобновяеми енергийни източници. Пак според проучването на Европейската комисия, най-големи въглищни запаси има в САЩ, Китай и Русия, а напоследък и Австралия сериозно навлиза на този пазар.

            По време на срещата г-н Цоцорков представи дейностите, които БМК осъществява в услуга на своите членове, като подчерта, че БМК е първата в България браншова организация, създадена непосредствено след началото на демократичните промени у нас, и първата българска организация, станала официален член на европейска структура – ЕВРОМИН, а чрез "Марица Изток" АД участва и в работата на ЕВРОКОЛ. "За 15-те години от своето съществуване БМК проведе множество инициативи, свързани с минното и екологичното законодателство, преструктурирането на минния отрасъл, въвеждането на здравословни и безопасни условия на труд и др.", сподели г-н Цоцорков. Днес, когато преструктурирането на отрасъла вече е приключило, а и приватизацията е към своя край, БМК е изправена пред новите предизвикателства, свързани с присъединяването на България към ЕС, респективно – с включването на българската минна промишленост в общия европейски пазар. Важна част от дейността на БМК през последната година беше свързана със създаването на първите в България индустриални клъстери – "Средногорие мед" и "Марица Изток". БМК обединява 80 предприятия от минния сектор, които формират 90% от индустриалните активи в бранша и реализират годишна продукция в размер на около 1 млрд. лв. В тези 80 предприятия работят 32 хиляди души. Камарата има подписани споразумение за сътрудничество с четири министерства – Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и участва в работата на множество съвети за социално партньорство към тези ведомства, както и в различни комисии към Народното събрание.

Дата: 07.04.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3939