Дата: 11.07.2012

Източник: inews.bg

Прочетено: 3605

Съветът на министрите одобри препоръките на Европейската комисия (ЕК) към страната ни.

Сред изводите в документа е, че България е направила сериозен прогрес в пенсионната реформа, особено що се отнася до възрастта за пенсиониране при мъжете и жените, които служат в армията и за заетите в сектора на полицията. Но все още са останали основни проблеми, които биха оказали въздействие върху системата в средносрочен план. На този етап например още не са премахнати възможностите за ранно пенсиониране.

Нещо повече – България е страната, в която има най-голям риск за обедняване на населението в ЕС. Засегнати са много голяма част от възрастното население и децата. Затова са нужни мерки, които да компенсират това. Социалните трансфери трябва да станат по-ефективни, е препоръката на Брюксел в тази насока.

Приетата е Стратегия за интеграция на ромите, но тя е твърде обща. Трябва да бъдат разписани конкретни мерки в отделен план за действие в периода 2012 – 2020 година.

Кризата засегна необразованите хора и те са по-голямата част от безработните в страната, отбелязват още от Съвета на финансовите министри. В същото време расте е броят на трайно безработните. Ето защо е необходимо правителството да вземе мерки, които да окуражат търсенето на работа, допълнителната квалификация и предлагането на индивидуални услуги за нискообразованите, така че те да могат да бъдат активна част на трудовия пазар.

Според ЕК, трябва да бъде преразгледана системата за определяне на минималните осигурителни прагове, за да се постигне баланс между необходимостта недекларираният труд да намалее и необходимостта да се гарантира, че наемането на нискоквалифицирани работници не е прекалено скъпо.

Съветът на министрите разкритикува и образователната система. Учениците у нас имат най-слабите умения по писане, четене и математика. Твърдението се основава на резултатите от изпитите PISA, проведени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2009 година. Големи групи от населението реално нямат достъп до образованието, твърдят в препоръките си министрите. Става дума за деца със специални образователни потребности, както и ромите. Затова препоръката е за промяна на това положение.

Освен това България има много ниско ниво на инвестиции в проучвания и иновации. Плановете на правителството са до 2020 година 1,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) да бъдат заделяни за инвестиции в проучванията. Но в същото време администрацията в тази област е слаба, а липсва ангажираност на висшите учебни заведения в областта на действия за иновациите.

Съветът на министрите критикува и администрацията. В момента правителството се е фокусирало за намаляване на разходите чрез съкращаване на персонал и никакви други мерки не се предприемат. Използването на европейските фондове все още е много ниско, но въпреки че прогрес се наблюдава през последните две години.

На базата на всички тези изводи Съветът на министрите препоръчва през следващата година България:

  1. Да се фокусира в подобряване на пенсионната система и изравняване на пенсионната възраст при мъжете и жените;
  2. Да въведе стриктен контрол при отпускането на пенсии за инвалидност;
  3. Да предприеме мерки за справяне с младежката безработица;
  4. Да ускори реформата в образователната система;
  5. Да подобри административния капацитет и да намали бюрокрацията;
  6. Да подобри използването на европейските фондове;
  7. Да подобри независимостта на съдебната система;
  8. Да ускори въвеждането на електронното правителство.

Вижте работния документ към Препоръките на ЕК!