Дата: 17.07.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3327

Най-мошният бизнес съюз в Европа - BUSINESSEUROPE, чийто член от българска страна е Българската стопанска камара, изрази своите позиции във връзка с Пакета за трудова заетост, публикуван от Европейската комисия на 18 април 2012 г.

Последните статистически данни сочат, че 25 милиона граждани на Европейския съюз са безработни. Според BUSINESSEUROPE, приоритет в политиката на всички нива трябва да бъде гарантиране на създаването на нови работни места и качествено подобряване на пазара на труда.

“В нашата последна публикация със стъпки за излизане от кризата ключова цел е двойното повишаване на темпа на растеж на заетостта в Европейския съюз до 2,5%. Само така до 2020 г. ще има пълна заетост на трудовия пазар”, се казва в писмото на президента на BUSINESSEUROPE Филип де Бук до председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу.

За да се повиши броят на заетите лица, е необходимо да се насърчат всички инициативи на Европейския съюз в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, заетостта, както и да се работи за подобряването на единния пазар и международните търговски връзки.

Експертите на BUSINESSEUROPE съветват Европейската комисия вниманието й да се фокусира върху всички сфери на икономиката за създаване на нови работни места. За насърчаване на “зелената икономика” трябва да се стимулират частните инициативи. В сектор „здравеопазване и социални грижи“ финансирането трябва да се координира с публичния сектор, като се изследват внимателно възможностите за публично-частни партньорства, така че да се избегнат злоупотребите.

"В затрудненото икономическо положение повече от всякога е необходимо създаването на единна гъвкава система за социална сигурност, която да гарантира защитата на фирмите и техния персонал", се казва още в писмото до президента на ЕК.

Във връзка със заплащането BUSINESSEUROPE съветва Европейската комисия да избегне пряка намеса, особено по отношение на минималните работни възнаграждения. Европейският мониторинг на заплащането трябва да се провежда в двустранен (работодатели и синдикати), а не в тристранен (работодатели, синдикати, правителства) формат.

Едно от основните предизвикателства за бизнеса е липсата на квалифицирана работна ръка. Тази осезаема липса пречи на фирмите да са конкурентоспособни и да се възползват от иновациите в световен мащаб. Необходим е нов подход в образованието, който да отговори на потребностите на пазара на труда. Като начало, трябва да се подобри достъпът до двойно обучение и възможността за стажуване.

Препоръките (на английски език) са публикувани по-долу!