04.09.2012

Лично министърът на околната среда и водите Нона Караджова откри проведеното днес (4 септември 2012 г.) в БСК обучение за регистранти и потребители по веригата REACH 2013.

REACH е европейски регламент (Регламент (EО) No 1907/2006) за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикалите в производството. Регламентът е в сила на 1 юни 2007, а целта му е да подобри и опрости бившата законодателна рамка за химикалите на Европейския съюз. Основните цели на REACH са да гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от рисковете, които могат да бъдат създавани от химикали, да се насърчи въвеждането на алтернативни методи за изпитване и свободно движение на химически вещества на вътрешния пазар, както и за засилване на конкурентоспособността и иновациите. REACH прави индустрията отговорна за оценката и управлението на рисковете, свързани с употребата на химикали, вкл. чрез предоставяне на своите потребители на подходяща информация за безопасността.

В днешното обучение участваха представители на организации и фирми, регистрирани потребители по веригата по смисъла на европейския регламент REACH. Лектори бяха експерти от Европейската агенция по химикали (ЕСНА) и МОСВ.

По време на обучението бяха представени актуалните изменения на Регламентите REACH и CLP (Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси) и на ръководствата за прилагане на REACH.

Акцент в обучението беше поставен върху обмена на данни при идентифицирането на вещества, разрешаването на спорове, изготвянето на информационен лист за безопасност и др. В хода на обучението бяха представени множество практически примери по прилагането на регламента за химикалите.

 

 

Дата: 04.09.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4388