Дата: 09.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3255

"Подкрепяме съхраняването на фискалната и монетарна стабилност в рамките на валутния борд, по-високата прозрачност на разходите чрез включване на социалноосигурителните задължения в бюджетите на ПРБК (вместо досегашното централизирано разплащане и разчети), както и обявените второстепенни цели за част от секторните толитики".

Това се казва в становище на Българската стопанска камара (БСК) до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Симеон Дянков относно внесения за обсъждане в съвета проект на Закон за държавния бюджет на РБ за 2013 г.

В позицията си БСК поставя под съмнение заложеният отпимистичен ръст на БВП (1.9% в реално и 4.9% в номинално изражение), както и значително завишените общи бюджетни приходи (6.23% ръст).

БСК категорично не подкрепя:

  1. Декларираната обща бюджетна цел - увеличаване на потреблението, вкл. дефицитното финансиране на вътрешното потребление;
  2. Предвиденият ръст на минималната работна заплата до 310 лв., който не е обвързан с досегашното нарастване на номиналната и реална средна работна заплата;
  3. Недостатъчните разходи за наука, чийто дял от БВП намалява от 0.3 на 0.2%;
  4. Заложеното частично съхраняване или намаление в реално изражение на финансирането на отделни ПРБК за сметка основно на капиталовите разходи;
  5. Липсата на бюджетно осигуряване на цели и действия за: реформиране на административните структури и ограничаване на регулаторната тежест върху бизнеса, въвеждане на е-правителство; повишаване на резултатността, ефикасността и ефективността на дейностите, публичните услуги и проекти в основните области на прилаганите политики; насочване на разходи в подкрепа на основните фактори на икономическия растеж, заетостта и подобряване на бизнес средата, вкл. за изпълнение на т.нар. антикризисни мерки.


БСК предлага отново да стартира разработка до края на т.г. и изпълнение на платформа за възстановяване, растеж и работни места до края на правителствения мандат. Камарата предлага отново да бъдат заложени мерки, действия и ангажименти в подкрепа на възстановяването и икономическия растеж до 2014г. Допълнително в Секретариата на НСТС от страна на БСК са внесени и справка за отправените през последните години предложения за подобряване на бизнес средата и други предложения за реформи в пенсионната система, здравеопазването, образованието и пазара на труда.

В днешното заседание на НСТС от страна на БСК ще участва зам.-председателят на камарата Димитър Бранков.

С пълния текст на становището на БСК можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове!