04.12.2012

С писмо до президента на Р България Росен Плевнелиев Българската стопанска камара отправя молба към държавния глава да сезира Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 67 ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Искането е част от действията на БСК в посока премахване на порочната практика таксата за битови отпадъци (ТБО) да се определя според стойността на имотите или активите, а не на база количество генерирани отпадъци, каквато е европейската и световна практика.

В мотивите си БСК уточнява, че текстът на чл. 76(2) от ЗМДТ противоречи на чл. 141 ал.4 от Конституцията на Р България, който гласи, че „общинският съвет определя размера на местните такси по ред, определен със закон“. Конституцията изисква законът да определи изчерпателно реда за определяне на таксите, а общините да определят само техния размер. В същото време, атакуваният чл. 67(2) създава възможност за заобикаляне на това конституционно изискване, като разрешава на местната власт да определя базата за начисляване на таксата, „когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци“.

В писмото си БСК припомня, че с влизане в сила на чл. 71е от Закона за управление на отпадъците през от 1 януари 2011 г., е въведена такса за депониране на отпадъците в регионално или общинско депо, изчислявана въз основа на количеството депонирани отпадъци, а количеството се установява чрез измерване преди депониране. Следователно, общините разполагат с механизми за установяване на количествата отпадъци, което практически обезмисля съществуването на чл. 67(2) от ЗМДТ.

Не на последно място, БСК за пореден път акцентира върху факта, че чл. 67(2) от ЗМДТ създава условия за деформиране характера на таксата и превръщането й във втори имотен данък, при положение че таксата се определя на база данъчната оценка на имотите или тяхната отчетна стойност.

В писмото до Президента БСК изразява очакванията на бизнеса за определяне на таксата за битови отпадъци според тяхното количество, каквато е практиката във всички европейски страни. Според БСК с обявяването за противоконституционен чл. 67(2) от ЗМДТ ще се въведе справедливо и обосновано определяне на разходите за услугите по събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци.

С пълния текст на писмото до Президента и всички мотиви на БСК можете да се запознаете от прикачения файл.

Припомняме, че БСК работи за премахване на проблема с некоректния и противоконституционен начин на определяне на такса „смет“ вече повече от 9 години, вкл.:

  • Заведени дела във Върховния административен съд;
  • Заведена жалба и позитивно решение на Комисията за защита от дискриминация;
  • Отправена препоръка по жалба на БСК от страна на Омбудсмана до 41-то НС и МС за промяна на ЗМДТ и отпадане определянето на ТБО върху основа, регламентирана от общинските съвети;
  • Представени многобройни предложения за промени в ЗМДТ в 39, 40 и 41-то НС за обвързване на основата на ТБО с количествата генерирани отпадъци, недопускане на дискриминация между бизнеса и гражданите, хармонизиране на законодателството с изискванията на ЕС, за финансова децентрализация и самостоятелност на общините и др.;
  • Представени многобройни предложения за нормативни промени.


БСК препоръчва на всички браншови и регионални организации и засегнати предприятия да изразят категорична подкрепа на искането до Президента на РБ.

Дата: 04.12.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3892