08.12.2012

От началото на 2013 г. търговските обекти и административните сгради трябва да събират разделно отпадъците си от пластмаса, хартия, стъкло и метал, припомнят от Българска асоциация по рециклиране /БАР/. Задължението е записано в приетия нов Закон за управление на отпадъците. Разделното събиране трябва да се въведе в населените места с над 5000 жители и курортите, като задължението влиза в сила още от 1 януари. При неизпълнение глобата е от 3 000 до 10 000 лева.

Разделно събраните отпадъци трябва да бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци, отбелязват от БАР. Кметът на общината трябва да организира  зпълнение на задължението си за участие в системите за разделно събиране, коментира за БТА Петя Димитрова, главен експерт в дирекция "Управление на отпадъците" в МО СВ. Той трябва да сключва договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки или други лица, притежаващи разрешителен документ, за извършване на дейности с отпадъци, с които да се уреди разделното събиране на отпадъците. Кметовете трябва да определят и "точките", в които ще бъдат поставени цветните контейнери за разделно събиране - най-често до тези за общи битови отпадъци.

В законодателството няма определена квадратура на обектите, над която те трябва да организират разделното събиране от началото на следващата година. За малките търговски обекти е подходящо да използват възможностите на изградената в общината система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, коментира експертът. Големите обекти като административни и стопански сгради, големи търговски вериги или молове, магазини, хотели и ресторанти, имат възможност да сключват отделни
договори за управление на генерираните и разделно събрани от тях отпадъци с оползотворяващи организации.

С мярката ще се подпомогне целта до 2020 г. да се постигне процент на рециклиране на битовите отпадъци от 50 на сто от общото им тегло. Междинните цели са 25 на сто - през 2016 г. и 40 на сто - през 2018 г. Кметът на общината може да бъде глобен с между 3 хил. и 10 хил. лева, ако не организира в срок разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината за хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло или не определи местата за разполагане на цветните контейнери. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер - от 6 000 до 20 000 лева, отбеляза експертът.

От 3 000 до 10 000 лева е предвидената санкция и за едноличен търговец или юридическо лице, което не е организирало разделно събиране на отпадъците от търговски
обекти, производствени, стопански и административни сгради, съгласно изискването на закона. Нарушенията ще се установяват с акт на директора на регионалните инспекции по околна среда и води, наказателните постановления ще се издават от министъра на околната среда и водите или от кмета на общината.

Дата: 08.12.2012

Източник: pressadaily.bg

Прочетено: 3766