13.11.2007

Предложение на БСК за промени в Закона за местните данъци и такси

БСК изпрати до председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по околната среда и водите и по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, предложение за промени в Закона за местните данъци и такси, във връзка с внесения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

В писмото си БСК обръща внимание, че дадената в чл. 67, ал.2 на сега действащия ЗМДТ, възможност за определяне на размера на таксата „пропорционално върху основа, определена от общинския съвет” противоречи категорично на Конституцията на Р. България, чиито чл. 141, ал.1, регламентира следния основен принцип: „ чл. 141 ….(4) Общинският съвет определя размера на местните такси по ред, установен със закон.”.

В тази връзка БСК изразява отново очакванията от страна на бизнеса, за спешно обсъждане  и приемане на съответните законови промени с оглед въвеждане на принципите на финансовата децентрализация, прозрачно, справедливо и обосновано определяне на разходите, вкл., на заплатените услуги по събиране и третиране на битовите отпадъци.

За допълнителна информация:
тел. 02/ 932 30 55, e-mail: ios@bia-bg.com

Дата: 13.11.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3719