Дата: 05.03.2013

Източник: ЕК

Прочетено: 1965

В рамките на стратегията си за създаване на работни места и за растеж, Европейската комисия даде началото на инициатива за стимулиране на признаването на уменията и компетентностите, придобити извън училището или университета. Предложението на Комисията има за цел да разшири възможностите за намиране на работа, по-специално за безработните млади хора и за хората, които нямат почти никаква формална квалификация, като например по-възрастните и нискоквалифицираните работници. Освен това то се стреми да подобри достъпа до висше образование, особено за по-възрастните учащи се.

С тази препоръка Комисията настоятелно приканва държавите членки в срок до 2015 г. да създадат национални системи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене. Това би дало възможност на гражданите да придобият пълна или частична правоспособност на базата на умения и компетентности, придобити извън системата на формалното образование. Към настоящия момент единствено Финландия, Франция, Люксембург и Нидерландия разполагат с пълноценно работещи системи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

„Нашата цел е всички граждани да се възползват пълноценно от наличните възможности за учене, за да подобрят уменията си и да увеличат шансовете си за намиране на работа, независимо от това дали учебният процес протича на работното място, в рамките на групи от гражданското общество или по интернет", заяви г-жа Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта. Във времена на висока безработица и нисък икономически растеж от основно значение е Европа да разработи правилния набор от умения и компетентности, необходими за стимулиране на конкурентоспособността, благоденствието и социалното приобщаване.“

Предложението на Комисията е предвидено като част от инициативите в рамките на стратегията „Европа 2020“ — „Програма за нови умения и работни места“ и „Младежта в движение“. То допълва Европейската квалификационна рамка, която насърчава валидирането на формалното образование.

В предложението на Комисията за новата програма „Еразъм за всички“ (2014—2020 г.) се предвижда финансиране за всички образователни сектори, в т. ч. за училищата, образованието за възрастни, висшето образование, професионалното образование и обучение, както и за неформалното и самостоятелното учене.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията ще бъде обсъдено от Съвета и се очаква да бъде прието от министрите по въпросите на образованието и младежта на 23 и 24 ноември.

Контекст

„Неформалното учене“ протича във формална учебна среда и по принцип не води до придобиването на квалификация или диплома. То включва обикновено курсове, работни ателиета, конференции или семинари. „Самостоятелното учене“ протича на различни места, като например у дома, на работното място, към някакво сдружение и в рамките на ежедневното общуване с хората; то включва учене на езици, изучаване на културните норми и обноски.

Към настоящия момент четири държави членки разполагат с пълноценно работещи системи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене:

Във Франция всички видове професионални квалификации, с изключение на регулираните професии, като лекари, зъболекари, ветеринари и архитекти, могат да се придобият чрез валидиране на неформално и самостоятелно учене. Заинтересованите лица представят подробна информация за учебния си опит и за усвоените умения/компетентности. Назначена от съответното министерство комисия от експерти може да присъди пълна или частична правоспособност. В Люксембург съществува подобна система.

В Нидерландия хората могат да представят описание на натрупания от тях опит пред признат орган за издаване на „сертификати за натрупан опит“ за целите на кандидатстване за работа или за формално признаване на техния опит от страна на изпитна комисия. ВъвФинландия законодателството в областта на образованието позволява валидирането на натрупан опит в редица сфери на образованието и на различни образователни равнища.