Дата: 28.05.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3744

В изпълнение на проект Европейска квалификация за мениджъри по управление на твърди отпадъци” (SWFM-QF), финансиран от Европейската комисия, консорциум от организации от 8 европейски държави разработва обща европейска рамка за професионална квалификация на мениджъри по управление на твърди отпадъци. Целта е да се постигне европейско признаване на квалификацията, както и да се създаде компетентна мрежа от мениджъри на твърди отпадъци от различните страни.

До момента в рамките на проекта са идентифицирани изискванията на работодателите от сектор „Управление на твърди отпадъци“, като са описани съответните знания, умения и компетенции, което позволява да бъде създаден професионален профил/стандарт. Направен е и обстоен преглед на съществуващите национални квалификационни рамки и са предложени механизми за тяхното уеднаквяване с цел признаване на квалификацията на територията на ЕС.

Ангажираните в проекта експерти изготвиха и анализ на квалификациите на специалистите по управление на отпадъци, вкл. направиха преглед на процедурите за придобиване на квалификация в тази сфера. Анализът показва, че в България има недостиг на програми за обучение на специалисти по управление на отпадъци, което е сред причините за изоставането на страната ни по отношение дейностите по събирането и преработката на твърди отпадъци. Страната ни продължава да е на последно място в ЕС в областта на рециклирането. По данни на Евростат, почти всички отпадъци отиват на сметището, а това е крайно неизгодно, както от икономическа, така и от екологична гледна точка. Важно е да се отбележи, че анаеробното разграждане е източник на въглероден диоксит, метан и сероводород, които се отделят в атмосферата и оказват сериозни негативни ефекти върху околната среда.

Причините за ниския дял на рециклираните отпадъци в България могат да се търсят, както в ниската култура на българина, така и внеправилното функциониране на системата за разделно събиране и преработка на отпадъците. Съществена предпоставка за ниските стойности оказва липсата на икономически стимули за прилагане на политиките по разделно събиране на отпадъци. Например, разделното събиране на отпадъци не се отразява върху размера на таксата „битови отпадъци“ (ТБО). България е единствената страна в ЕС, в която ТБО се определя не на основа количество отпадък, а на антиконституционно определена основа, която се явява втори имотен данък. В резултат на тази политика данъкоплатецът трябва да инвестира в по-големи от останалите европейски страни депа за битови отпадъци, вкл. в по-големи и по-мощни съоръжения за тяхната преработка.

Държавата би следвало да търси и прилага икономически механизми за насърчаване на разделното сметосъбиране, вместо да налага политика на санкции. Решението е да се следва европейската практика, като се промени методиката за определяне на ТБО. Таксата трябва да се базира върху количеството отпадъци, а не върху отчетната стойност на активите или данъчната оценка на имотите.

От съществено значение за подобряване на показателите по събиране и рециклиране на отпадъци е квалификацията на специалистите в тази област. В тази връзка в рамките на проект SWFM-QF се предвижда разработването на инструментариум за провеждане на квалификационни курсове за мениджъри по управление на твърди отпадъци. Инструментариумът ще обхваща широк спектър тематични области, вкл. рециклиране, управление на околна среда, управление на процеси на съоръжения за твърди отпадъци, финансови и договорни отношения, управление на проекти, управление на човешки ресурси на съоръжения за твърди отпадъци, здравословни и безопасни условия на труд, и др.