Целта на проекта е да се разработи обща европейска рамка за професионална квалификация на мениджъри по управление на твърди отпадъци. Поставената цел ще бъде постигната чрез оценка на съществуващите практики в страните, участнички в консорциума, и сравнение на идентифицираните подходи с оглед разработването на квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци. Общата рамка за квалификация ще обхваща както управлението на твърди отпадъци, така и опасните.

В допълнение, ще бъде изградена мрежа от експерти, представители на целевите групи по проекта, които активно ще участват в оценката и прилагането на разработената квалификационна рамка.

Предвидено е разработването на уебсайт на проекта, който ще съдържа актуална информация за изпълняваните дейности, ще служи като комуникационна платформа за изградената мрежа от експерти и като платформа за оценка на дейностите и резултатите от проекта (www.swfm-qf.eu)
 

Финансиране
Програма „Учене през целия живот”, дейност Леонардо да Винчи – Многостранни проекти за развитие на иновации
Обхват
Международен
Основни дейности
 • Идентифициране на структурата, съдържанието и регулирането на квалификациите за мениджъри на твърди отпадъци на Европейския пазар – анализ на квалификациите на специалистите по управление на отпадъци; осъществяване на директни контакти и провеждане на анкетно проучване;
   
 • Преглед и сравняване на процедурите за професионално обучение за придобиване на тези квалификации; преглед на текущите процедури за професионално обучение на специалисти от областта на управлението на отпадъците; осъществяване на директни контакти и провеждане на анкетно проучване;
   
 • Обстоен преглед на съществуващите национални квалификационни рамки и оценка на тяхното съответствие и уеднаквяване с Европейските квалификационни рамки и инструменти за професионално обучение – сравнение на съществуващи квалификации и системи за професионално обучение; изготвяне на инструмент за оценка и уеднаквяването им с всички форми с общи референции;
   
 • Идентифициране на компетенциите, свързани със изискванията на сектора – описание на знания, умения, компетенции, резултати от обучения и уроци, позволяващи създаването на професионален профил; определяне на квалификационна рамка в съответствие с инициативите на ЕС в сектора и разработване на подходящ информационен инструментариум; проучване на предишни разработки и добри практики;
   
 • Разработване на хармонизирана рамка за обучение и компетенции за различни нива на квалификация за мениджъри на твърди отпадъци: повишаване на приемствеността на предложената квалификационна рамка; насърчаване на споразумения за международно признаване на квалификации;
   
 • Разпространение и промоциране на резултатите от проекта – организиране на специфични информационни събития (работни срещи, уебсайт, брошури, статии в пресата, бюлетини, презентации);
   
 • Осигуряване на правилното използване на продуктите и резултатите от проекта – повишаване ангажираността на ключовите заинтересовани страни от целевите групи, създаване на мрежа от мениджъри на твърди отпадъци; прилагане на оценъчния план на проекта и организиране на финална конференция.
   
Резултати
 • Национални изследвания за съществуващи национални квалификационни рамки и професионални обучения за мениджъри на твърди отпадъци;
 • Европейска мрежа от експерти;
 • Платформа за комуникация и обмен на знания;
 • Сравнителен анализ на съществуващи квалификации и професионални обучения в областта на управлението на твърди отпадъци и Европейската квалификационна рамка и европейски центрове за професионално обучение;
 • Рамка за необходими компетенции за изграждане на профил на специалисти в областта на управлението на твърди отпадъци (ЕКР – т.4-6);
 • Инструментариум за обучения за организация на курс за мениджъри на твърди отпадъци (достъп до критерии, изисквания, учебни програми и източници за материали за обучения);
 • Оценка на процесите;
 • Разпространение и представяне на дейностите;
 • 5-годишен план за действие;
   
Партньори

Партньори по проекта са водещи организации от Гърция, Германия, Полша, Италия, Унгария, Литва, Великобритания и Българска стопанска камара от България.

Прочетено:947