Дата: 06.03.2013

Източник: expert.bg/3e-news.net

Прочетено: 3207

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на миналата година БВП на страната на един зает се увеличава с 5.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщиха от НСИ.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2012 година заетите лица в икономиката са 3 131.7 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 320.2 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2011 и 2012 година показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора на услугите.

На едно заето лице се падат 6 732.6 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 16 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2012 г. реално се увеличава с 5.8% и също така с 5.8% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2012 г. равнището на производителността на труда е най-високо в сектора на услугите - 6 565.3 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 15.1 лв. за един отработен човекочас.

В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 5 824.8 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13.7 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 468 лв. БДС на един зает и 3.9 лв. за един отработен човекочас.

Абсолютна стойност на БВП

През 2011 г. БВП възлиза на 75,308 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е увеличил с 1.8% спрямо предходната година, сочат окончателните данни на НСИ за БВП на страната през 2011 г.

На човек от населението се падат 10 115 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 38,504 млрд. евро, като на човек от населението се падат 5 172 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през 2011 г. е 65,174 млрд. лв. по текущи цени. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1 процентен пункт през 2011 г. спрямо предходната година и достига до 30.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 64.1%, което е с 1.5 процентни пункта по-малко спрямо предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката достига до 5.4%, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с 2010 година.

За индивидуално потребление на населението през 2011 г. са изразходвани 70.3% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 21.5% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Преизчислен по цени на 2005 г., БВП през 2011 г. се е увеличил с 1.8% спрямо 2010 година.

През 2011 г. спрямо предходната година брутната добавена стойност нараства с 2.1%, като динамиката й се определя основно от регистрирания ръст в следните икономически дейности: добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 8.4%; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 5.7%; създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 2.6%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж бележат износът на стоки и услуги - с 12.3%, и индивидуалното потребление - с 1.7%. Бруто образуването в основен капитал бележи спад с 6.5%.