Дата: 04.06.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2312

Организаторите на събитието - Европейската работодателска федерация на дървопреработващата индустрия и Европейската синдикална федерация на работниците от строителството и дървопреработването, представиха политиката на ЕС в областта на безопасността и здравето и Европейския социален диалог. Техните български партньори – Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост, както и членуващите в БСК -  Асоциация на горските фирми в България и Браншовата камара по дървопреработваща и мебелна промишленост, представиха своите становища за националната политика по безопасност и здраве при работа в този икономически сектор. Бяха споделени  и добри практики на социално сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката, работодатели и синдикати от дървообработващата и мебелната промишленост.

В работните дискусии се включиха представители на дърводобиващи, дървопреработващи и мебелни фирми, представители на работодателските и синдикалните организации, експерти от БСК, МИЕТ, ГИТ и др. От страна на Българска стопанска камара бе представена презентация на възможностите за финансиране на проекти, свързани с подобряване на здравословните и безопасните условия на труд в българските предприятия, включително от сектора на дървообработването и мебелното производство.

На основата на обменената информация и натрупания опит и добри практики, както от работодателите, така и от синдикалните организации, бе прието предложението на БСК да се разработи и предложи за финансиране от Фонд „Условия на труд“ съвместен проект за апробация на методика за пилотно приложение на метода ALARA в предприятията от дървопреработващата и мебелната промишленост.