26.07.2013

БСК сезира за пореден път институциите срещу несправедливото определяне на такса „смет“

За периода 2007-2011г. обемът на събраните такси за митови отпадъци (ТБО) за страната се е увеличил с 47 % при средно годишен ръст от около 8%. В същото време, количествата събрани битови отпадъци (БО) намаляват със 17% (средно годишно с 3 %). Значителният ръст на ТБО се дължи основно на промяната на данъчната оценка на имотите и отчетната стойност на активите (основата за събиране на ТБО), като изпреварва значително общото нарастване на цените на услугите, на основното потребление и на индустриално производство.

Най-съществените увеличения на събраните такси са в общини с големи предприятия (София, Перник, Девня и др.) и в тези с курортни селища с интензивно ваканционно строителство (курортите по Черноморието и планините – Несебър, Приморско, Созопол, Априлци и др.).

В част от общините, в противоречие със законовите изисквания, приходите от ТБО превишават значително разходите по чистотата и управлението на БО. Това доказва, че практиката по определяне на таксата няма връзка с количеството на третираните БО и ефективното финансиране на съответните дейности.

Общите количества образувани БО намаляват със 17% за периода 2007-2011 г., при средно годишен темп от около - 3%. През 2008 г. е налице увеличение от около 10% общо за страната, което може да се дължи на подобряване на начина на отчитане и обхвата на данните.

Сериозните деформации при определянето на ТБО се потвърждават от икономически необоснованите различия в представените данни:

  • на ниво област (2012г.), годишната ТБО на едно лице варира от 25,3 до 121,0 лв., а на ниво община (2011г.) от 8 до 417 лв.
  • ТБО за един тон събрани и третирани БО (2010г.) на ниво община варира от 25 до 600 лв. (Столична община).


Това са само част от изводите, които произтичат от направени от БСК изчисления за събраните битови отпадъци, платените такси за битови отпадъци (общо и на едни жител) през периода 2007-2012г.

Данните са изпратени с писмо до всички отговорни институции с настояване за спешни промени в законодателството относно определянето размера на ТБО.

Повече информация вижте в прикачените по-долу файлове!

Дата: 26.07.2013

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 6682