Дата: 02.08.2013

Източник: DarikFinance.bg

Прочетено: 3329

Енергетиката на България към настоящия момент е в изключително тежко състояние. Проблемите се наблюдават по цялата верига от добив и внос на първични енергоресурси до преобразуването им в електро и топлоенергия и съответно до пазарите на тези продукти, в това число износ на електроенергия. Това са натрупани с течение на години проблеми и нерешаването им доведе до дисбаланс в целия сектор. Това заяви днес в парламента ресорният министър Драгомир Стойнев.

За първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. има намаление на брутното производство кондезационните ТЕЦ с 36.8% и АЕЦ – с 2.2 %; Намалено е брутното вътрешно потребление на електрическа енергия с 9.6%; Намалено е крайното потребление на електрическа енергия със 7.0%, като в бита намалението е 9.6%, а в стопанския и обществен сектор намалението е с 5.1%; Намаление има на търговския износ на електроенергия с 32.0%.

Единственото увеличение се наблюдава при производство на електроенергия от възобновяеми източници, което бележи ръст 51.2%

През цялата 2012 г. спрямо 2011 г. също се наблюдава намаление на всички параметри, с изключение на брутното производство на електроенергия от възобновяеми източници, което бележи ръст от 40.7%.

На практика България е изпълнила изискването към 2020 г. да гарантира 16% от общото производство на електроенергия да бъде от ВЕИ. Към момента то е почти 15 %. Това води до много сериозни проблеми с поддържане баланса на производство и потребление на електрическа енергия.

През месец юни 2012, по време на правителството на ГЕРБ към такса пренос и достъп се прибавят добавките за зелена и кафява енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, което увеличава цената на 34.26 лв. или 17.25 евро. Това направи цените за износ неконкурентноспособни на пазара, което от своя страна чувствително понижи реализирания износ на електроенергия.

През периода 2012 г. и първото полугодие на 2013 г. се наблюдава спад в износа на електроенергия, като намалението на търговския износ през 2012 г. спрямо 2011 г. е 22%, за шестмесечието на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е 61%.

Финансовият резултат за 2012 г. за НЕК е загуба в размер на 100 млн. лв. Дружеството отчита влошаване на финансовия резултат спрямо 2011 г. със 107 млн.лв. в резултат на намаления износ на електроенергия; Значително увеличените задължения на дивиденти в размер на 163 млн. лв. са резултат на провежданата от правителството на ГЕРБ политика от края на 2009 г. за увеличение на плащания дивидент до 80% от печалбата преди данъци на дружествата.

Значително увеличение на краткосрочните задължения в размер на 1 179 млн.лв. за периода 31.12.2009 г. - 30.06.2013 г.. Общо задълженията на НЕК към 30.06.2013 г. възлизат на 2 573 млн. лв. Разходите по АЕЦ Белене от 2009 г. до юни 2013 г. са в размер на 385 млн. лв.

Въпреки отчетената висока печалба за 2012 г. в размер на 146 млн. лв., АЕЦ "Козлодуй" отчита влошени финасово-икономически показатели към м.юни 2013 г. които се характеризират със загуба за първо полугодие на 2013 г. в размер на 6 млн. лв. в резултат на намаления износ на електроенергия и намаленото натоварване на мощностите. Това не се е случвало от отделянето на АЕЦ като самостоятелно дружество през 2000 г.

Общо задълженията на АЕЦ Козлодуй са нараснали от 2009 г. до 06.2013 г. с 143 млн. лв.; За периода 31.12 2009 г.– 31.06.2013 г. краткосрочните задължения се увеличават с 253 млн. лв. Към 30.06.2013 г.общите задължения на дружеството се равняват 819 млн.лв.

Тази политика, провеждана през последните три години води до драстичното неизпълнение на инвестиционната програма за 2012 г., което доведе до изместване на графиците и сериозно компрометиране реализацията на проекта за повишаване на топлинната мощност на блоковете до 104% и проекта за продължаване на срока на експлоатация на блоковете.

Булгаргаз отчита съществена загуба за 2012 г. в размер на 114 млн. лв., основно поради начислена обезценка на вземанията от Топлофикация София ЕАД. Към юни 2013 г. финасово-икономическите показатели се характеризират с: Обезценените вземания от Топлофикация София ЕАД възлизат на 222 млн. лв.; Общо задълженията на Булгаргаз ЕАД са нараснали от 2009 г. до 06.2013 г. с 207 млн. лв. Към юли 2013 г. задълженията на "Топлофикация София" ЕАД към Булгаргаз ЕАД възлизат на 227 млн. лв., а тези към БЕХ ЕАД – 233 млн. лв. (общо 460 млн. лв.). За периода 31.12.2009 г. – 30.06 2013 г. краткосрочните задължения се увеличават 199 млн.лв. Общо задълженията към 30.06. 2013 г. се равняват 403 млн. лв.

Мини Марица Изток отчита минимална печалба за 2012 г. в размер на 6 млн. лв. Но трудностите срещани от НЕК ЕАД при плащане на електроенергията произведена от топлоелектрическите централи създава ликвидни проблеми и нарушава паричния баланс, както в търговските дружества-производители на електроенергия от БЕХ Групата, така също и в "Мини Марица Изток" ЕАД, единственият в страната доставчик на лигнитни въглища. Общо задълженията на Мини Марица Изток ЕАД са нараснали от 2009 г. до 06.2013 г. с 100 млн. лв. За периода 31.12.2009 г. – 30.06. 2013 г. краткосрочните задължения нарастват с 22 млн.лв.; Към 30.06.2013 г, общо задълженията са 372 млн.лв.

ЕСО отчита загуба за 2012 г. в размер на 38 млн. лв. към м. юни 2013 г. се отчитат влошени финасово-икономически показатели.

Общо  задължения на дружествата в групата БЕХ ЕАД за периода 2009 – 06.2013 г. са нараснали с 1.494 млрд. лв.