22.10.2013

Над 70 представители на секторни и регионални съвети за оценка на компетенциите, ръководители на дейности и експерти по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони“ и членове на Националния съвет за оценка на компетенциите участват в двудневна (22-23 октомври 2013 г.) Национална работна среща за обсъждане на ИСОК в гр. Хисар. Проектът се осъществява от Българската стопанска камара, в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В продължение на два дни участниците във форума ще дискутират разработените до момента секторни компетентностни модели, възможностите на MyCompetence за прилагане на компетентностния подход при управление на работната сила, наличните инструменти за оценка на компетенциите, включените в системата платформи за електронно обучение и др.

Форумът стартира с изказване на изпълнителния председател на БСК и ръководител на проекта Божидар Данев, който направи презентация на тема „Инвестиционна среда, пазар на труда и качество на работната сила“. Нестихваща емиграция, намаляващи инвестиции, неразкриване на качествени и устойчиви работни места, растяща безработица, тревожно високо ниво на младежка безработица, висок брой ранно отпаднали от системата на образование и висок брой неграмотни – така изпълнителният председател на БСК очерта актуалната ситуация на пазара на труда у нас. „Няма работа за хората, но и за работата няма хора“, каза Божидар Данев и като основни причини за това изтъкна разминаването между професионалните и образователните стандарти, което води до разминаване между нуждите и изискванията на пазара на труда и професионалната пригодност на завършващите образование. Именно в посока сближаване на професионалните и образователните стандарти е ключовата полза от изградената от БСК Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, подчерта Божидар Данев. Той изрази увереност, че успешната реализация е възможна само при съчетанието на високо ниво на знания, умения и компетенции.

Статистическите данни ясно показват връзката между квалификацията и успешната реализация на заетите в икономиката. По данни на Националния статистически институт разликата в заплащането на завършилите докторска степен на образование и хората с основно и по-ниско образование е 4 пъти. По същия начин стои и въпросът с безработицата – хората с по-висока квалификация по-рядко изпадат от пазара на труда.

Тревожен факт е, че едва 27% от работната сила у нас е с висше и по-високо образование, а огромната част от икономически активното население (60%) е със средно образование. Не е малък и делът на хората с основно и по-ниско образование – общо 13% от работната сила. Друга тревожна тенденция е трайното застаряване на работната сила.

На този фон, налице е сериозно разминаване между търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация – тенденция, съществуваща и на ниво ЕС, но в България е особено осезаема.

България изостава сериозно спрямо останалите европейски страни и по показателя „Учене през целия живот“. Прави впечатление, че българите с висока квалификация изостават от общоевропейската тенденция хората, заемащи по-висока йерархична позиция, да се включват по-активно в системата за продължаващо обучение. В същото време, у нас активността на ангажираните в професии, неизискващи специална квалификация, сравнително по-често от другите европейци търсят възможности за повишаване на своите компетенции. Друг впечатляващ факат е, че средно за 27-те страни-членки на ЕС хората с ниска квалификация, обхванати в системата на формално обучение, са 3.3 на сто, а в България този процент е 0 (нула), т.е. българите с ниска квалификация разчитат на неформалното обучение за усъвършенстването на своите знания, умения и компетенции.

През втория ден на форума (23 октомври) ще бъдат представени резултатите от проучване на приложението на компетентностния подход в подготовката на висококвалифицирани специалисти в туризма, както и стратегическите изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система. Предвижда се, също така, дискусия относно възможностите за интегриране и партниране между MyCompetence и електронните трусдови борси, в частност – Job Tiger.

***

Резултати от 4-годишната дейност по проекта,
изпълняван от БСК по ОП „РЧР“:

Изпълнени дейности по проекта:

 • Осъществени са 78 национални и секторни проучвания, анализи за състоянието на пазара на труда, технологичното обновление на икономиката и качеството на образованието и квалификация;
 • Разработени са и са предоставени на компетентните институции десетки предложения за усъвършенстване на нормативната уредба;
 • Проучен е водещ експертен български и международния опит и са разработени 49 методики, наръчници и указания в помощ на потребителите на системата и мениджърите, внедряващи компетентностния подход в управлението на човешките ресурси в български предприятия;
 • Организирани и успешно проведени са обучения за придобиване и повишаване на знания и умения по клочови компетенции на 2568 работници и служители;
 • Изградена е устойчива административна инфраструктура по проекта, която включва 20 секторни консултативни съвета и 10 регионални центъра за оценка на компетенциите.
 • Създаден е устойчив експертен капацитет в основни сектори и региони на българската икономика: В реализирането на проекта се включиха 37 браншови и регионални организации на работодателите, над 400 мениджъри и специалисти по управление на човешки ресурси от 220 пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 21 университета и 17 водещи консултантски агенции за управление на човешките ресурси.
 • Изградена е Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.


Основни потребители на MyCompetence:

 • работодатели и HR-мениджъри,
 • заетите в икономиката и търсещите работа,
 • - ученици и студенти,
 • образователни институции,
 • държавни органи, имащи отношение към пазара на труда и квалификацията.


MyCompetence предоставя на своите потребители:

 • Професионални стандарти (компетентностни модели) за 347 ключови длъжности, като до края на 2013 г. ще бъдат разработени модели на още 100 длъжности.
 • Каталог на компетенциите в 20 икономически сектора;
 • Електронна платформа за разработване на фирмени компетентностни модели;
 • Електронна платформа с 13 инструмента за онлайн оценка на компетенциите (до края на 2014 г.);
 • Платформа за електронно обучение - 15 курса в областта на мениджмънта, управление на бизнес процеси, управление на качеството, безопасност на труда, дигитални компетенции и др.;
 • Каталог с ресурси за развитие (възможности за придобиване на образователна и квалификационна степен; специализирана литература за самоподготовка и др.);
 • Икономически показатели за състоянието на секторите, в т.ч. и на работната сила в тях.

Дата: 22.10.2013

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 5871