31.10.2013

Във връзка с обсъждането и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), внесен в Народното събрание за второ четене от Министерския съвет, БСК представя свои предложения за изменение и допълнение.

От 2003 г. БСК предприе многобройни действия за промени в законодателството и практиката при определяне на таксата „битови отпадъци“ (ТБО) вкл., предложения за промени в ЗМДТ в 39, 40 и 41-то и 42-то НС, заведени дела във ВАС, представена жалба и прието решение на Комисията по  ащита от дискриминацията, жалба до Омбудсмана на Р. България, искане до президента на РБ за сезиране на Конституционния съд за противоконституционност на определени текстове и др.

Всички действия на БСК до момента имат за цел:

 • хармонизиране на законодателството с изискванията и практиката в ЕС;
 • разширяване на финансовата децентрализация и самостоятелност на общините;
 • недопускане на дискриминация между бизнеса и гражданите;
 • отпадане на квазитаксата “поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места” и покриване на разходите от имуществени данъци и други приходи на общините по чл. 62 на ЗМДТ;
 • превръщане на ТБО в цена на пряко предоставяна на конкурентен принцип, търгуема договорна услуга за количеството събрани/третирани БО вместо квази имуществен данък;
 • освобождаване от ТБО на фирми, граждани, сгради - етажна собственост с договори за пряко обслужване с оторизирани оператори;
 • общинските съвети да определят само ставките на ТБО върху законово определена основа и ред (методика) по алтернативен ред отчитащ, размера, типа на общината и  местните условия и разходи;
 • пълно детайлно-аналитично публично регистриране на генерирани и третирани количества, на инвестиционните и оперативни разходи за третиране на БО от общините;
 • прилагане на режима на адресна регистрация вкл., завишени глоби за нерегистрирани лица управителни органи на сгради в режим на етажна собственост и др.;
 • ежегодно деклариране от собствениците на имоти и управителите на етажна собственост на броя на ползвателите (собственици, наематели и ползватели на обекти в съответните имоти);
 • прекратяване на практиката за финансиране на услуги и дейности извън битовите отпадъци със събираната ТБО;
 • отпадане на въведените в противоречие с Конституцията на Република България, т.н. „отчисления за депониране“ по действащия Закон за управление на отпадъците;
 • връщане на отменените през 1995 г., задължителни изисквания за проектиране на помещения за временно съхранение на масово разпространени отпадъци в жилищни, търговски и офис сгради (Наредба 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ДВ бр.3/13.01.2004 г.);
 • прекратяване на практиката за финансиране на услуги и дейности извън битовите отпадъци със
 • промени в управлението на т.н. „масово разпространени отпадъци;
 • промяна на статута и режима на функциониране на т.н. организации за оползотворяване.

 

Във връзка със заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси за обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Министерски съвет на 03.10.2013 г. за второ четене, БСК изпрати свои предложения, които са публикувани по-долу.

Дата: 31.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3627