Дата: 04.11.2013

Източник: БСК/ БКОС/ НАФОТС

Прочетено: 4284

През 2010 г. Министерският съвет реши 11 ноември да бъде обявен за Професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност. Датата е избрана, защото на този ден православните християни почитат Св. великомъченик Мина - воин, покровител на семейството, сираците и бездомните, пазител на пътуващите на дълъг път, воините и лечителите. Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здравето на децата си, за радост и благополучие в дома.

По повод Деня на охранителя, Българска камара за охрана и сигурност[1] и Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства[2], в партньорство с Българската стопанска камара [3], организираха първия за България конкурс „Охранител на годината 2013”.

Целта на конкурса е да се даде признание на охранители, които в реална ситуация са се отличили с кураж, професионализъм и жертвоготовност, както и да се насочи общественото внимание не само към "гафовете", а и към доста по-многобройните прояви на мъжество и професионален героизъм в бранша, които е в челната тройка по осигуряване на работни места. Обичайно пропуските в охраната при успешно извършени обири предизвикват широк и дълготраен медиен отзвук, а проявите на тези, които наистина вършат добре работата си, често остават неизвестни. Мисията на този проект е да покаже истинската значимост на охранителната професия за гражданската, обществена и бизнес сигурност.

На пресконференция днес, 4 ноември 2013 г., бяха наградени победителите в първия конкурс „Охранител на годината”:

 1. Господин Добриков Господинов, „ВИС-42” ООД - Охранител на 2013 г., награден с чек за 1000 лв. от фирма "Селена 52", икона на Св. Мина, почетния знак на БСК и диплом;
 2. Цветомил Кръстев, „Ди Ди Ем” ЕООД - награден с икона на Св. Мина, почетния знак на БСК и диплом;
 3. Станимир Каравелов, „Алфа СОТ 2000” ООД - награден с икона на Св. Мина, почетния знак на БСК и диплом;

 

С грамоти на БСК са отличени:

 1. Емил Антимов, „Ас Ди Ман” ЕООД
 2. Марин Маринов, „Ас Ди Ман” ЕООД
 3. Камен Николаев Калчев, „СОД – Варна” АД
 4. Юлиян Радев Йорданов, „СОД – Варна” АД
 5. Станислав Иванов Господинов, „Аркус Сигурност София” ООД
 6. Стоян Станков Панайотов, „Вадим” ООД
 7. Пламен Мошеков,  АС „Атнес” ЕООД

 

Номинираните охранители са оценявани по пет критерия:

 • Сложност на ситуацията,
 • Степен на опасност за охраняваното имущество или лице,
 • Степен на опасност за живота и здравето на охранителя,
 • Приблизителна стойност на предотвратените щети/загуби,
 • Адекватност на действията на охранителя.

 

Номинациите бяха оценени от тричленно жури в състав:

 • Ген. Иван Мечков – директор „Сигурност” на Дженерали България Холдинг АД,
 • Г-н Кирил Желязков – директор „Браншови организации” в Българска стопанска камара,
 • Доц. д-р Валери Христов – Варненски свободен университет, катедра „Сигурност и безопасност”.

 

По последни данни в охранителния бранш работят над 100 000 служители на различни позиции, като най-често работят на терен.  За сравнение, в структурите на МВР работят близо 50 000 служители. Средната заплата в частния охранителен сектор е около 450 лева, а в държавната система за сигурност е близо 900 лева.

Секторът е част от цялостната система за сигурност в страната и се нуждае от много по-висока обществена оценка на неговата значимост. Той обезпечава сигурността на хиляди важни държавни, административни и стопански обекти. Отговорностите на хората, които извършват тази дейност, и изискванията към тяхната професионална квалификация и ниво на развитие на компетенциите са аналогични с тези на сходните дейности, извършвани от структури като МВР, МО и други.

***

Непосредствено преди церемонията по награждаването на победителите в конкурса „Охранител на годината” беше представена Пътна карта за развитие на сектор „Частни услуги за сигурност”. Документът цели да определи посоката за развитие на сектора и да постави на практически основи заложеното в няколко ключови документа на европейско ниво, а именно:

 • Стратегия на ЕК за конкурентоспособност;
 • Стратегия на ГД „Предприятия и промишленост” за развитие на частните услуги за сигурност (2012 г.);
 • Становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) - „Индустриална политика за отрасъла на сигурността – план за действие за иновативен и конкурентоспособен отрасъл на сигурността” СОМ (2013) С 76/07;
 • Реформа в сектора за сигурност, Женевски център за анализ - част 20 „Регулация на частните компании за сигурност – състояние и перспективи”.

 

При разработването на Пътната карта са отчетени и изводите, включени в секторния анализ по проекта на БСК, проучване на Световната банка, анализ на Министерството на финансите и предложения на членовете на НАФОТС.

Пътната карта обхваща предложения, свързани с дефинирането на целия сектор и развитието му като такъв, а не като отделни подсектори и дейности, свързани с него.

Повече от 11 години НАФОТС е активен участник в процеса по създаване и дефиниране на по-добри бизнес условия и политики в сферата на частните услуги за сигурност. Асоциацията участва и дава предложения за промени в нормативната уредба за конкретно подобряване на бизнес средата и във връзка с възникнали проблеми. Членството на НАФОТС в ЕВРОАЛАРМ и в БСК дава възможност на асоциацията своевременно да получава и проучва новите документи и стратегии на европейско и национално ниво, свързани с развитието на частната индустрия за сигурност.

НАФОТС е в основата на създадения Секторен модел на компетенциите в сектор „Дейности по охрана и разследване”, разработен в рамките на проекта на БСК за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите. По същия проект бе направен и първият по рода си за последните 20 години секторен анализ, изводите от който станаха отправна точка за дискусия по въпросите за пътищата за развитие на сектор „Частни услуги за сигурност”. Проучените в рамките на секторния анализ европейски практики и документи, както и установеното състояние и тенденции в сектора на национално ниво, подсказаха необходимостта от разработване на Пътна карта за развитие на сектор „Частни услуги за сигурност”.

Прегледът на документите и състоянието на сектора в България показа, че в страната ни няма дефиниция за „Сектор на частните услуги за сигурност”. Съгласно европейската Директива за услугите, частните услуги за сигурност са особени услуги и са изключени от нейния обхват. В България посочените в изключенията услуги са поставени в различни икономически дейности и са разпръснати в по-голямата си част в различни сектори на икономиката. В посоченото по-горе становище на ЕИСК се казва: „Понастоящем няма ясно определение за отрасъл на сигурността и неговата методична класификация е възпрепятствана от редица фактори. Отрасълът на сигурността не е обхванат като такъв от основните статистически номенклатури (NACE, Prodcom и т.н.)”.

В тази връзка НАФОТС счита, че е необходимо:

 1. Да се дефинира кои услуги попадат в сектора „Частни услуги за сигурност”;
 2. Да се направят съответните промени в КИД и в НКПД, за да се оформи един сектор, подлежащ на статистическо отчитане и изследване, както и да се създаде съответната единна регулаторна рамка;
 3. Да се създаде секторен съвет към Министерството на икономиката и енергетиката, където професионалистите от бизнеса, заедно с представителите на държавните институции да направят преглед на законодателството, проблемите в него и съответните предложения за реформи в сектора. В съвета да се прегледат и съответните налични по закон професии и практически използваните термини за професиите в сектора, както и да се въведе компетентностният подход и секторният компетентностен модел.
 4. При изготвяне на законодателни промени те да са придружени с оценка на въздействието, да са последователни и ясни по отношение на цели и критерии, вкл. да са съгласувани с бизнеса;
 5. Да започне въвеждането на ефективна саморегулация в сектора чрез прехвърляне на повече отговорности от държавата към браншовите организации.

 


[1] БКОС - сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, консултации, психологически изследвания и др. БКОС е редовен член на Българска стопанска камара и участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при ГД „Национална полиция". Партньор на Български червен кръст.

[2] НАФОТС – Българската асоциация на фирмите за електронна сигурност и охранителни Услуги, е създадена през 2002г от 12 частни охранителни дружества. Към момента асоциацията обединява в себе си над 26 дружества от различните сфери на частните услуги за сигурност в Р България. НАФОТС е член на Европейската асоциация ЕВРОАЛАРМ и на Българска стопанска камара. Участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при ГД „Национална полиция".

[3] Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която се представляват интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво. Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, работи активно по актуални проблеми на икономиката.