Дата: 10.12.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3452


В ноемврийския брой на бюлетина на Европейския икономически и социален комитет (EESC) е включен анализ на Божидар Данев за развитието и бъдещето на единния пазар в ЕС.

Според председателя на БСК, ЕС разполага с два основни инструмента за създаване на добре функциониращ, отворен и динамичен вътрешен пазар, в контекста на разширения ЕС, Лисабонската стратегия и глобализацията, а именно: законодателството и бюджета. Новото законодателство трябва да бъде въведено едновременно вертикално и хоризонтално. Вертикално – за да създаде условия за либерализация сектор по сектор; и хоризонтално – за да либерализира дейностите, да обедини процедурите, да въведе единни стандарти, да въведе обща терминология и документация, общи процедури по сертификация, общи регулаторни режими и правила.

Според Божидар Данев прогресът по либерализацията на енергийния сектор ще насърчи положителните промени в почти всички икономически сектор, домакинства, както и в обществената консумация.

Либерализацията на комуникационния сектор е от съществено значение за развитието на истински вътрешен пазар.

Председателят на БСК отбеляза и това, че законодателството на ЕС не трябва да бъде нагаждано според националните законодателства, а да бъде приложено без вариации. Националните законодателства, които не са в съответствие с това на ЕС трябва да бъдат променени.